#StandWithUkraine Informācija medijiem
Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem

Ministru kabinets š.g. 20. jūlijā ārkārtas sēdē aptaujas kārtībā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem" (turpmāk – MK noteikumi), ar kuriem noteikta lielāka kompensācija par primāri sniedzamo atbalstu - Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu ar termiņu līdz 60 dienām.

Apstiprinātie grozījumi MK noteikumos paredz augstāku atlīdzību par izmitināšanu– par dzīvokļa īri ne vairāk kā 600 eiro mēnesī, par citām izmitināšanas vietām – ne vairāk kā 15 eiro par personu diennaktī, ja pašvaldība atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma prasībām pieņēma lēmumu par attiecīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu līdz 60 dienām.

Kā ziņots iepriekš, pašvaldības ir norādījušas uz sarežģījumiem izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus par līdz šim noteikto atlīdzības apjomu un daļā pašvaldību ir izveidojies kritisks izmitināšanas vietu trūkums. Tādēļ tika pieņemti grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, paredzot, ka pašvaldības var pieņemt lēmumu par attiecīgā Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanas termiņu līdz 120 dienām vai līdz 60 dienām, ja attiecīgajā pašvaldībā nav iespējams nodrošināt izmitināšanu ar termiņu līdz 120 dienām. Lēmumu par izmitināšanu līdz 60 dienām pašvaldība varēs pieņemt tikai tad, ja pašvaldībā ir sasniegti 80% no faktiski iespējamā izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaita un nav iespējams nodrošināt izmitināšanu citā pašvaldībā.

Atgādinām, ka pašvaldībai, lemjot par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu līdz 60 dienām, jāņem vērā attiecīgajā pašvaldībā faktiski izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, atrašanās vieta, iespējamās izmitināšanas izmaksas atbilstoši faktiskajai īres tirgus situācijai attiecīgajā pašvaldībā, kā arī nodarbinātības, izglītības un sociālā atbalsta iespējas attiecīgajā pašvaldībā. Tāpat jāņem vērā arī Ukrainas civiliedzīvotāja atbilstība kādai no personu grupām, kurām tiek turpināts atbalsts arī pēc likumā noteiktā termiņa, bet ne ilgāk kā līdz šī gada beigām, t.i. personām ar invaliditāti, personām pensijas vecumā, sievietēm visā grūtniecības periodā, bērnu pirmsskolas vecumā, kuram nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, bērnu, kas pāriet uz mācībām nākamajā izglītības pakāpē vai turpina izglītības ieguvi Ukrainā tālmācībā vai attālināti, ārkārtas aizbildni (ja tas ir Ukrainas civiliedzīvotājs), kurš kopj bērnu līdz 2 gadu vecumam un jebkuru personu (ne tikai vienu no vecākiem), kas nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Paredzēts, ka turpinot personu, kas atbilst kādai no iepriekšminētajām personu grupām, izmitināšanu pēc 60 dienām, bet ne ilgāk kā līdz šī gada beigām tiks segti izdevumi šādā apmērā - privātpersonai (izīrētājam) 300 eiro mēnesī par mājokli vai, ja izmitināšana turpinās citā izmitināšanas vietā (pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā izmitināšanas vietā vai citā izmitināšanas vietā), valsts sedz pašvaldībai izdevumus ne vairāk kā 100 eiro mēnesī par katru izmitināto personu, ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek izmitinātas ne vairāk kā trīs personas, bet ja vairāk nekā trīs personas, par katru nākamo personu - ne vairāk kā 50 eiro mēnesī.

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un MK noteikumos stājas spēkā un tajos paredzētie Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumi būs piemērojami no 2022. gada 20. jūlija.

Vairāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem" var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.


Кабінет Міністрів 20 липня цього року на позачерговому засіданні в порядку опитування розглянув зміни до правил Кабінету Міністрів № 339 «Правила про забезпечення першочерговою підтримкою цивільних жителів України» від 8 червня 2022 року (далі – Правила КМ), якими встановлена вища компенсація за першочергову підтримку – розміщення цивільних жителів України на строк до 60 днів.

Ухвалені зміни до правил КМ передбачають вищу компенсацію за розміщення - за оренду квартири не більше 600 євро на місяць, за інші місця проживання - не більше 15 євро на особу на добу, якщо самоврядування, відповідно до вимог Закону про підтримку цивільного населення України прийняло рішення про розміщення відповідних цивільних жителів України на строк до 60 днів.

Як повідомлялося раніше, самоврядування вказували на труднощі з розміщенням цивільних жителів України на суму компенсації, визначеної раніше, і в деяких самоврядуваннях виникла критична нестача місць розміщення. Тому були прийняті зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають, що самоврядування можуть приймати рішення про строк розміщення відповідної цивільної особи України до 120 днів або до 60 днів, якщо у відповідному самоврядуванні немає можливості забезпечити розміщенням на строк до 120 днів. Самоврядування зможе прийняти рішення про розміщення на строк до 60 днів лише у випадку, якщо самоврядування досягло 80% від фактично можливої ​​кількості розміщених цивільних жителів України і немає можливості надати житло в іншому самоврядуванні.

Нагадуємо, що самоврядування, приймаючи рішення про розміщення цивільних жителів України на строк до 60 днів, повинно враховувати кількість цивільних жителів України, які фактично розміщені на території самоврядування, їх місцезнаходження, можливі витрати на розміщення відповідно до фактичної ситуації на ринку оренди у відповідному самоврядуванні, а також можливості працевлаштування, освіти та соціальної підтримки у відповідному самоврядуванні. Також необхідно враховувати належність цивільної особи України до однієї з груп осіб, утримання яких продовжується і після закінчення встановленого законом строку, але не довше ніж до кінця цього року, тобто до групи осіб з інвалідністю, осіб пенсійного віку, жінок протягом усього періоду вагітності, дітей дошкільного віку, які не мають можливості відвідувати дошкільний навчальний заклад, дітей, які переходять на наступний рівень навчання або продовжують навчання в Україні за дистанційною формою навчання або віддалено, екстрених опікунів (якщо ними є цивільні особи України), які здійснюють догляд за дитиною віком до 2 років, та до групи будь-яких осіб (не лише одного з батьків), які здійснюють нагляд, догляд за дитиною дошкільного віку та дитина не має можливості відвідувати дошкільний навчальний заклад.

Очікується, що при продовженні розміщення осіб, які належать до однієї з вищезазначених груп осіб, після 60 днів, але не довше ніж до кінця поточного року, покриватимуться витрати у розмірі - для приватної особи (орендодавця) 300 євро на місяць за житло або, якщо забезпечення житлом продовжується в іншому місці розміщення (у місці розміщення, яке належить самоврядуванню, є у його власності чи утриманні чи в іншому місці розміщення), держава покриває витрати самоврядуванню не більше 100 євро на місяць на кожну особу, яка розміщується, якщо в пристосованому до житла приміщенні або групі приміщень проживає не більше трьох осіб, а якщо більше трьох осіб, то на кожну наступну особу - не більше 50 євро на місяць.

Зміни до Закону про підтримку цивільного населення України та до правил КМ набирають чинності та передбачені ними заходи щодо підтримки цивільного населення України застосовуються з 20 липня 2022 року.

Детальніше з ухваленими змінами до правил Кабінету Міністрів № 339 «Правила про забезпечення першочерговою підтримкою цивільних жителів України» від 8 червня 2022 року можна ознайомитися на єдиному Порталі правових актів.

Підготувало: Міністерство економіки