#StandWithUkraine Press information
Dzeltenzils karogs

On 20 July this year, the Cabinet of Ministers at an extraordinary meeting approved amendments to the Cabinet of Ministers Regulation of 8 June 2022 No. 339 “Regulations on the provision of primary support to Ukrainian civilians” (hereinafter - the Regulations of the Cabinet of Ministers), which provides for increased compensation for primary support - accommodation of Ukrainian civilians for a period of up to 60 days.

The approved amendments to the regulations of the Cabinet of Ministers provide higher compensation for accommodation – for renting an apartment no more than 600 euros per month, for other accommodation places – no more than 15 euros per person per day, if the local government, in accordance with the requirements of the Law on Support for Ukrainian Civilians, made a decision on the accommodation of the relevant Ukrainian civilians for up to 60 days.

As previously reported, municipalities have pointed out the difficulties in accommodating Ukrainian civilians for the amount of compensation determined so far, and a critical lack of accommodation has developed in some municipalities. Therefore, amendments to the Law on Support for Ukrainian Civilians were adopted, providing that municipalities can make a decision on the term of accommodation of the relevant Ukrainian citizen up to 120 days or up to 60 days, if it is not possible to provide accommodation for up to 120 days in the relevant municipality. The municipality will be able to make a decision on accommodation for up to 60 days only if the municipality has reached 80% of the actually possible number of accommodated Ukrainian civilians and it is not possible to provide accommodation in another municipality.

We remind you that the municipality should be taken into account when deciding on the accommodation of Ukrainian civilians for up to 60 days the number of Ukrainian civilians actually accommodated in the relevant municipality, location, possible accommodation costs in accordance with the actual rental market situation in the relevant municipality, as well as opportunities for employment, education and social support in the relevant municipality. It is also necessary to take into account the suitability of a Ukrainian citizen for one of the groups of persons for whom support is continued even after the deadline set by the law, but no longer than until the end of this year, i.e. persons with disabilities, persons of retirement age, women during the entire period of pregnancy, children of preschool age who does not have the opportunity to attend a preschool educational institution, a child who transfers to the next level of education or continues education in Ukraine through distance learning or at a distance, an emergency guardian (if he or she is a civilian of Ukraine), who takes care of a child up to 2 years of age and any person (not only one of parents), who provide childcare and care for a preschool-aged child and the child does not have the opportunity to attend a preschool educational institution.

It is expected that when continuing the accommodation of persons who correspond to one of the above-mentioned groups of persons after 60 days, but no longer than until the end of this year, expenses in the following amount will be covered – for a natural person (landlord) 300 euros per month for housing or, if the accommodation continues in another place of accommodation (in a place of accommodation owned, owned or held by the municipality or in another place of accommodation), the state covers the expenses of the municipality up to 100 euros per month for each accommodated person, if no more than three people are accommodated in the room or group of rooms adapted for living, but if more than three people, for each subsequent person – no more than 50 euros per month.

Amendments to the Law on Support for Ukrainian Civilians and the Regulations of the Cabinet of Ministers enter into force, and the measures to support the civilian population of Ukraine provided for in them will be applicable from July 20, 2022.

More information on the approved amendments to the Cabinet of Ministers Regulation No. 339 of 8 June 2022 “Regulations on Provision of Accommodation and Catering Services to Ukrainian Civilians” can be found on the Unified Legislation Portal.

Prepared by: Ministry of Economics


Кабінет Міністрів 20 липня цього року на позачерговому засіданні в порядку опитування розглянув зміни до правил Кабінету Міністрів № 339 «Правила про забезпечення першочерговою підтримкою цивільних жителів України» від 8 червня 2022 року (далі – Правила КМ), якими встановлена вища компенсація за першочергову підтримку – розміщення цивільних жителів України на строк до 60 днів.

Ухвалені зміни до правил КМ передбачають вищу компенсацію за розміщення - за оренду квартири не більше 600 євро на місяць, за інші місця проживання - не більше 15 євро на особу на добу, якщо самоврядування, відповідно до вимог Закону про підтримку цивільного населення України прийняло рішення про розміщення відповідних цивільних жителів України на строк до 60 днів.

Як повідомлялося раніше, самоврядування вказували на труднощі з розміщенням цивільних жителів України на суму компенсації, визначеної раніше, і в деяких самоврядуваннях виникла критична нестача місць розміщення. Тому були прийняті зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають, що самоврядування можуть приймати рішення про строк розміщення відповідної цивільної особи України до 120 днів або до 60 днів, якщо у відповідному самоврядуванні немає можливості забезпечити розміщенням на строк до 120 днів. Самоврядування зможе прийняти рішення про розміщення на строк до 60 днів лише у випадку, якщо самоврядування досягло 80% від фактично можливої ​​кількості розміщених цивільних жителів України і немає можливості надати житло в іншому самоврядуванні.

Нагадуємо, що самоврядування, приймаючи рішення про розміщення цивільних жителів України на строк до 60 днів, повинно враховувати кількість цивільних жителів України, які фактично розміщені на території самоврядування, їх місцезнаходження, можливі витрати на розміщення відповідно до фактичної ситуації на ринку оренди у відповідному самоврядуванні, а також можливості працевлаштування, освіти та соціальної підтримки у відповідному самоврядуванні. Також необхідно враховувати належність цивільної особи України до однієї з груп осіб, утримання яких продовжується і після закінчення встановленого законом строку, але не довше ніж до кінця цього року, тобто до групи осіб з інвалідністю, осіб пенсійного віку, жінок протягом усього періоду вагітності, дітей дошкільного віку, які не мають можливості відвідувати дошкільний навчальний заклад, дітей, які переходять на наступний рівень навчання або продовжують навчання в Україні за дистанційною формою навчання або віддалено, екстрених опікунів (якщо ними є цивільні особи України), які здійснюють догляд за дитиною віком до 2 років, та до групи будь-яких осіб (не лише одного з батьків), які здійснюють нагляд, догляд за дитиною дошкільного віку та дитина не має можливості відвідувати дошкільний навчальний заклад.

Очікується, що при продовженні розміщення осіб, які належать до однієї з вищезазначених груп осіб, після 60 днів, але не довше ніж до кінця поточного року, покриватимуться витрати у розмірі - для приватної особи (орендодавця) 300 євро на місяць за житло або, якщо забезпечення житлом продовжується в іншому місці розміщення (у місці розміщення, яке належить самоврядуванню, є у його власності чи утриманні чи в іншому місці розміщення), держава покриває витрати самоврядуванню не більше 100 євро на місяць на кожну особу, яка розміщується, якщо в пристосованому до житла приміщенні або групі приміщень проживає не більше трьох осіб, а якщо більше трьох осіб, то на кожну наступну особу - не більше 50 євро на місяць.

Зміни до Закону про підтримку цивільного населення України та до правил КМ набирають чинності та передбачені ними заходи щодо підтримки цивільного населення України застосовуються з 20 липня 2022 року.

Детальніше з ухваленими змінами до правил Кабінету Міністрів № 339 «Правила про забезпечення першочерговою підтримкою цивільних жителів України» від 8 червня 2022 року можна ознайомитися на єдиному Порталі правових актів.

Підготувало: Міністерство економіки