Informācija medijiem
cilvēku tirdzniecība

Otrdien, 11. jūnijā, Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus MK noteikumos  Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" un MK noteikumos Nr. 708 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru". Grozījumi ir daļa no normatīvajiem aktiem, kas pieņemti nolūkā  īstenot Eiropas Savienības tiesību aktu prasības Latvijas nacionālajā regulējumā. Turklāt šie grozījumi ir daļa no plašāka pasākumu kopuma, kas paredzēti, lai nodrošinātu ne vien atbilstību Eiropas Savienības regulām, bet arī  uzlabotu Latvijas drošības sistēmu.

Minētie Eiropas Savienības normatīvie akti  paplašina Šengenas informācijas sistēmā iekļaujamo ziņojumu apjomu, ieskaitot  brīdinājumu par neaizsargātām personām, kam jāliedz ceļot:

  • bērniem, kuriem jāliedz ceļot un attiecībā uz kuriem pastāv konkrēts un acīmredzams risks, ka tos var aizvest no dalībvalsts teritorijas, vai viņi var to atstāt un kļūt par cietušajiem cilvēku tirdzniecībā, saistībā ar piespiedu laulību, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu vai citiem ar dzimumu saistītas vardarbības veidiem; kļūt par cietušajiem vai tikt iesaistīti teroristu nodarījumos; var tikt iesaukti vai iesaistīti bruņotās grupās, vai kuriem var likt aktīvi piedalīties karadarbībā;
  • pilngadīgām neaizsargātām personām, kurām jāliedz ceļot viņu pašu aizsardzības dēļ, un attiecībā uz kurām pastāv konkrēts un acīmredzams risks, ka tās var aizvest no dalībvalsts teritorijas, vai viņas to var atstāt un kļūt par cietušajiem cilvēku tirdzniecībā vai ar dzimumu saistītā vardarbībā.

Grozījumi paredz, ka Valsts policijas pilnvarotais darbinieks pieņems lēmumu par liegumu personai izceļot vai izvest bērnu no Latvijas Republikas, ja nebūs pastarpināti personas apdraudējumam saskatāms arī valsts drošības apdraudējums. Savukārt, pastāvot arī valsts drošības apdraudējumam, kompetence pieņemt attiecīgu lēmumu būs iekšlietu ministram. Lēmums par liegumu personai izceļot vai izvest bērnu no valsts būs galējais līdzeklis, ja citi mazāk ierobežojoši līdzekļi nespēs sasniegt likumisko mērķi vienlīdzīgā kvalitātē.

Analogi kā gadījumos, kad iekšlietu ministrs Nacionālās drošības likumā paredzētajos gadījumos pieņem lēmumu par liegumu personai izceļot no valsts,  minētie grozījumi paredz nodrošināt atbilstošu personas apliecinošo dokumentu statusu gadījumos, kad Valsts policijas pilnvarotais darbinieks pieņems lēmumu par aizliegumu personai izceļot vai izvest bērnu no Latvijas Republikas.

Tas nozīmē, ka personai, par kuru tiks pieņemts šāds lēmums, personu apliecinošais dokuments tiks atzīts par nederīgu uz lēmuma laiku un būs jānodod glabāšanā izdevējiestādē vai tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Tā vietā personai bez maksas tiks izsniegts jauns personu apliecinošs dokuments, kas nebūs derīgs ceļošanai. Norāde par to tiks iekļauta dokumenta mašīnlasāmajā zonā.

Pēc lēmuma termiņa beigām vai atcelšanas personai attiecīgi tiks atdots atpakaļ glabāšanā nodotais personu apliecinošs dokuments vai izsniegts jauns personu apliecinošs dokuments. Turklāt Valsts policijas amatpersonai būs pienākums informēt personu par nepieciešamību nekavējoties nomainīt nederīgo dokumentu, lai izvairītos no administratīvās atbildības.