LOGO lidzfinanse plus NAP

ERAF ietvaros iekšlietu resorā tiks veiktas šādas aktivitātes:

1.

Aktivitāte "Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesu attīstība, digitalizācija, robotizācija un automatizācija, lai veicinātu klientu pašapkalpošanos, tajā skaitā jauna personalizācijas centra tehniskās infrastruktūras un nepieciešamā programmnodrošinājuma iegāde". Aktivitātes ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

 • izveidota jauna personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas versija;
 • veikta personu apliecinošu dokumentu darbstaciju nomaiņa, tai skaitā ieviešot klientu pašapkalpošanās procesu personu apliecinošu dokumentu noformēšanai un izsniegšanai;
 • iegādāta nepieciešamā tehniskā infrastruktūra un nepieciešamais programmnodrošinājums jauna personu apliecinošu dokumentu personalizācijas centra izveidošanai. Tādējādi tiks uzlabota fiziskā drošība, mazinot kritiskās infrastruktūras apdraudējuma riskus, uzlaboti biznesa procesi, nodrošinot atbilstību nozares standartu un starptautisko prasību augstākajiem līmeņiem, veikta procesu automatizācija, samazinot cilvēkresursu noslogojumu un uzlabojot personu apliecinošu dokumentu kvalitāti.

2.

Aktivitāte “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija”. Aktivitātes mērķis ir mazināt birokrātisko slogu un nepieciešamo cilvēkstundu daudzumu procesu īstenošanai, izveidojot modernus, tai skaitā pašapkalpošanās, pakalpojumus klientiem, kā arī veicot procesu automatizāciju un robotizāciju. Aktivitātes ietvaros plānots, ka:

 • fizisko personu reģistra informācijas sistēmas esošais Personu statusu apliecinājumu reģistrs tiks papildināts ar jauniem personu statusiem un statusa pieejamību, izmantojot mobilos risinājumus;
 • tiks veikta fizisko personu uzskaite, tai skaitā dzimšanas, miršanas, laulību procesu elektronizācija un modernizācija, radīto dokumentu digitalizēšana un digitāla uzkrāšana;
 • tiks izveidota Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (FPRIS) apmācību un testa vide ar anonimizētiem datiem ārējiem un iekšējiem lietotājiem, tai skaitā tehniskās infrastruktūras un licenču iegāde un uzstādīšana;
 • tiks ieviesta robotizācija un automatizācija procesos, kas saistīti ar fizisko personu uzskaiti.
3. Aktivitāte “E-lietas 2.kārta”Aktivitātes mērķis ir nodrošināt efektīvāku normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi, uzlabot un pilnveidot valsts iestādēm nepieciešamās  informācijas elektronisko apriti  Jaunās paaudzes integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā (IIIS2). Projekta ietvaros tiks atbalstīti procesa virzītāji kriminālprocesā, administratīvā pārkāpuma lietvedībā, policijas resoriskajā pārbaudē, operatīvās darbības procesā kriminālistikas eksperti, tai skaitā IeM resora iestādes, pašvaldības policija, bāriņtiesas, prokuratūra, KNAB, SAB, u.c. iestādes, kuras izmanto IeM informācijas sistēmas likumpārkāpumu izmeklēšanai, uzskaitei un kontrolei; kriminālprocesa, administratīvā pārkāpuma lietvedības u.c.  procesa dalībnieki ar saviem uzdevumiem un tiesībām iepriekšminētajos procesos, piemēram, ziņot par likumpārkāpumu iepazīties ar lietas materiāliem. Tāpat tiks atbalstītas fiziskas un juridiskas personas, kurām savas darbības rezultātā ir nepieciešamība iepazīties ar likumpārkāpumu statististisko informāciju.

4.

Aktivitāte “Specializētā ugunsdzēsības un glābšanas autotransporta iegāde”. Aktivitātes ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

 • iegādāts specializēts ugunsdzēsības un glābšanas autotransports;
 • iegādāta palīgtehnika ugunsdzēsībai, glābšanai un ugunsdrošībai.

5.

Aktivitāte “Specializēto transportlīdzekļu remonta bāzes būvniecība”Aktivitātes ietvaros tiek paredzēts uzbūvēt jaunu VUGD specializēto transportlīdzekļu remonta bāzi, kurs tiks veikta VUGD transportlīdzekļu apkope un remonts. Tas būtiski samazinās VUGD tehnikas dīkstāvi un remontu izmaksas. Papildus tam, projekta ietvaros plānots uzbūvēt arī jaunu Rīgas reģiona pārvaldes 8. daļas ugunsdzēsības depo un Iepirkumu nodrošinājuma pārvaldes noliktavas.

6.

Aktivitāte “Katastrofu zaudējumu datubāzes izveide un ieviešana”Katastrofu zaudējumu datubāze tiks veidota, lai nodrošinātu informācijas par katastrofu radīto postījumu un zaudējumu uzkrāšanu un novērtēšanu. Šāda informācijas uzkrāšana ir būtiska, jo palīdz veikt notika analīzi, izstrādāt rīcības programmas, plānus un tiesību aktus, plānot pasākumus un resursus, lai novērstu vai mazinātu apdraudējuma atgadīšanos.

7.

Aktivitāte “Agrīnās brīdināšanas sistēmas izveide un ieviešana”Aktivitātes mērķis ir valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas ietvaros ieviest sabiedrības brīdināšanas sistēmu par tiešiem un draudošiem ārkārtas notikumiem. Sistēmā tiks apvienoti divi nozīmīgi elementi – cilvēku brīdināšana un informēšana. Tas nozīmē, ka personas, kuras atradīsies apdraudētajā teritorijā, uz savu mobilo tālruni saņems informāciju par trauksmes iemesliem un sagaidāmo rīcību.

8.

Aktivitāte “Stacionāro un pārvietojamo praktisko apmācības telpu iekārtošana” (Drošības klases). Aktivitātes ietvaros tiek paredzēts izveidot vienu stacionāras drošības klasi Latvijas Ugunsdzēsības muzejā un piecu pārvietojamu drošības klašu attīstību. Stacionārajā klasē būs iespējams apgūt vairākus jaunus mācību moduļus par kādu konkrētu ugunsdrošības vai civilās aizsardzības tēmu, piemēram, vienā modulī varēs iegūt zināšanas par ugunsbīstamību mājās, elektrodrošību, dūmu detektoru nozīmi, 112 izsaukšanu; cits modulis skars tādas tēmas kā ugunsdrošība mežā, kūlas ugunsgrēki, dabas katastrofas, trauksmes sirēnu nozīme un ārkārtas gadījumu soma.

Pārvietojamās drošības klases tiks izveidotas prevencijas un sabiedrības izglītošanas darbam katrā reģionā. Ar to palīdzību galvenokārt tiks realizēta primāro mērķa grupu (bērni un skolu jaunieši) izglītošana un praktiskas apmācības ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos, rīkojot VUGD plānveida (ikdienas) prevencijas pasākumus.

9.

Aktivitāte "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās izglītības iestādes kompleksa izveide”

Aktivitātes ietvaros tika uzbūvēta jauna ēka Krustpils ielā 10 un Jāņavārtu ielā 20, Rīgā. Jaunajā piecstāvu pamatēkā tiks iekļautas apmācībām un administrācijai nepieciešamās telpas, tai skaitā, ēdnīca un konferenču zāle. Ēkā atradīsies šādas telpas:

 • 1.stāvā - apmācībām nepieciešamās telpas un atsevišķas tehniskās telpas;
 • 2.stāvā - apmācībām nepieciešamās auditorijas un laboratoriju ar tās palīgtelpu;
 • 3.stāvā - apmācībām nepieciešamās auditorijas ar datoriem, bibliotēka un lasītava, kā arī mazā sēžu zāle;
 • 4.stāvā - koledžas administrācijas telpas, kā arī lielā konferenču zāle;
 • 5.stāvā - tehniskās telpas.

10.

Aktivitāte "Profesionālo izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei". Šīs aktivitātes ietvaros tiek plānots ieguldīt līdzekļus visu iekšlietu resora koledžu mācību infrastruktūras uzlabošanai. Valsts policijas koledžai tiks veidots fiziskās sagatavotības praktisko mācību poligons, dažāda veida sporta laukumi un multifunkcionālais sporta laukums (t.sk. futbola) ar ārējiem skrejceliņiem. Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžas vajadzībām tiks iepirkta resursu vadības un glābšanas darbu simulācijas un apmācības vide, savukārt Valsts robežsardzes koledžas vajadzībām tiks iekārtots un izbūvēts mācību valsts robežas posms (~500m), atjaunots mācību robežkontroles punkts, iegādāts interaktīvais šaušanas simulators un citas iekārtas ikdienas uzdevumu veikšanai.