Informācija medijiem
Paraksta līgumu

Iekšlietu ministrijā ir pabeigta iekšlietu ministres M.Golubevas ierosinātā dienesta pārbaude saistībā ar divām Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīkotajām iepirkuma procedūrām “Videokameru iegāde un uzstādīšana uz četriem gadiem” un “Drošu tehnoloģisko rīku un risinājumu izveide četriem gadiem”.

Dienesta pārbaudē konstatēti vairāki pārkāpumi, kā rezultātā iekšlietu ministre:

  • lūgs Iepirkumu uzraudzības biroju sākt administratīvā pārkāpuma lietvedību saistībā ar iespējamiem Publisko iepirkumu likuma 84. un 86. panta  pārkāpumiem;
  • ierosinās disciplinārlietu pret Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieci saistībā ar iespējamu Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36. panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā paredzēto disciplinārpārkāpumu;
  • uzdos Iekšlietu ministrijas Informācijas centram izvērtēt iepirkuma komisijās iekļauto Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbinieku rīcību Darba likuma 90. vai 101. pantā noteiktajā kārtībā;
  • liks izvērtēt turpmākās sadarbības iespējas ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu SIA “KB Open”.

Pārbaudē netika konstatēti likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu pārkāpumi, kas dotu pamatu uzskatīt, ka bijusī Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre S.Bole, pildot valsts amatpersonas pienākumus, būtu atradusies interešu konflikta situācijā.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs attiecīgajā situācijā izvēlējās veikt sarunu procedūru, nevis rīkot atklātu konkursu. Dienesta pārbaudē secināts, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centra kā pasūtītāja norādītie apstākļi sarunu procedūras piemērošanai nav atzīstami par neparedzamiem ārkārtas apstākļiem Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktā izpratnē. Tas liecina par būtiskiem konkurences un brīvā tirgus ierobežojumiem no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra kā pasūtītāja puses, vienlaikus pastāvot neefektīvas valsts budžeta līdzekļu izlietošanas riskiem.

Dienesta pārbaudes komisija ir arī konstatējusi būtiskas kļūdas abu iepirkuma komisiju darbā, kam bija tieša ietekme uz iepirkuma procedūras rezultātiem, kā rezultātā par iepirkuma procedūras uzvarētāju tika atzīts pretendents, kura iesniegtais piedāvājums neatbilda iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

 

Informāciju sagatavoja: L.Curika, tel.26533953