#StandWithUkraine Informācija medijiem
Ukrainas karogs

Ņemot vērā, ka ir pārsniegts sākotnēji prognozētais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kas ierodas Latvijas Republikā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā dēļ, Ministru kabinets 2022. gada 10. maija sēdē apstiprināja izmaiņas kārtībā, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā tiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana.

Izmaiņu mērķis ir nodrošināt primārā atbalsta sniegšanu iespējami vairāk Ukrainas civiliedzīvotājiem, vienlaikus saprātīgi un lietderīgi izmantojot valsts budžeta līdzekļus.

Izvēloties Ukrainas civiliedzīvotājam izmitināšanas veidu un vietu, pašvaldībām ir jāņem vērā Ukrainas civiliedzīvotāja vajadzības un jāizvēlas ekonomiski visizdevīgākais primāri sniedzamā atbalsta veids un vieta. Gadījumā, ja Ukrainas civiliedzīvotājus brīvprātīgi nav izmitinājusi Latvijas mājsaimniecība, pašvaldībai ir pienākums organizēt Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanu, primāri izvērtējot iespēju to veikt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošās izmitināšanas vietās vai slēgt īres līgumu ar privātpersonu (izīrētāju) par mājokļa izīrēšanu. Tomēr, ja iepriekš minētās izmitināšanas iespējas konkrētajā gadījumā nav iespējamas, pašvaldība izvērtēs iespēju personas novirzīt izmitināšanai citās izmitināšanas vietās (piemēram, tūristu mītnēs). 

Pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotājam izmitināšanai var slēgt īres līgumu ar privātpersonu (izīrētāju), pirms tam veicot cenu aptauju jeb tirgus izpēti, lai atlasītu ekonomiski pamatotāko pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus. Tādā gadījumā pašvaldība maksās privātpersonai (izīrētājam) atlīdzību par mājokļa lietošanu 100% apmērā no pielīgtās īres maksas, kas ietvers visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā komunālos maksājumus, bet ne vairāk kā 400 eiro mēnesī par mājokli.

Savukārt, ja pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai izmantos citus izmitināšanas veidus - pašvaldības rīcībā esošas izmitināšanas vietas, tūristu mītnes u.c., šos izdevumus valsts segs pašvaldībai 100% apmērā no izmitināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 eiro par personu diennaktī.

Tomēr, ja pašvaldības teritorijā nav pieejamas izmitināšanas vietas, kas atbilst noteiktajām izmaksām, pašvaldība uz laiku, līdz ir pieejamas atbilstošas izmitināšanas vietas, bet ne ilgāk kā uz 7 diennaktīm, var izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus vietās, kuru izmaksas pārsniedz regulējumā noteiktās izmaksas jeb 15 eiro par personu diennaktī. 

Vienlaikus paredzēts, ka izdevumus pašvaldībai par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu vietās, kas nav pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā, valsts segs līdz 2022.gada 30.jūnijam, tādā veidā terminējot pašvaldības iespējas izmantot, piemēram, viesnīcu izmantošanu izmitināšanai.

Valsts tāpat kā līdz šim segs pašvaldībām arī izdevumus, kuri tām radušies, nodrošinot Ukrainas civiliedzīvotājiem ēdināšanu, taču šīs izmaksas nedrīkstēs pārsniegt 10 eiro par personu dienā. Pašvaldību sniegtā informācija par Ukrainas civiliedzīvotājiem līdz šim nodrošināto ēdināšanu liecina, ka vidējās izmaksas par vienas personas ēdināšanu bija 8 eiro dienā. Tomēr, ņemot vērā pieaugošās pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu cenas, ēdināšanas limits palielināts līdz 10 eiro par personu dienā.

Papildu finansējums minēto pasākumu īstenošanai 7 749 600 eiro apmērā tiks piešķirts no gadskārtējā valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. Pārskatu par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem un to apmēru pašvaldībai jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas attiecīgi reizi mēnesī kompensēs pašvaldībām izdevumus, kas radušies par sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Paredzēts, ka jaunie izmaksu nosacījumi, kas būs jāņem vērā pašvaldībām, organizējot izmitināšanu un ēdināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, stāsies spēkā 2022.gada 25.maijā. 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem" var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.

Kā zināms, 2022. gada 29. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja jaunu Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā (turpmāk - Plāns), kas nosaka valsts institūciju, pašvaldību un komersantu saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai spētu uzņemt, izmitināt un nodrošināt sociālo atbalstu pakāpeniski līdz četrdesmit tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no kara.

Ekonomikas ministrija


З урахуванням того, що було перевищено початково прогнозовану кількість цивільних жителів України, які прибувають до Латвійської Республіки через збройний конфлікт в Україні, спричинений Російською Федерацією, Кабінет Міністрів 10 травня 2022 року затвердив зміни до порядку забезпечення цивільних жителів України в Латвії розміщенням та харчуванням.

Метою змін є забезпечення надання першочергової підтримки якомога більшій кількості цивільних жителів України, розумно та доцільно використовуючи засоби державного бюджету.

При виборі виду та місця розміщення цивільних жителів України органи місцевого самоврядування повинні враховувати потреби цивільного жителя України та обирати найбільш економічно вигідний вид та місце надання підтримки. У разі, якщо цивільні жителі України не були добровільно розміщені латвійським домогосподарством, муніципалітет зобов’язаний організувати розміщення для цивільних жителів України, передусім оцінивши можливість це зробити у місці розміщення, яке знаходиться у власності, володінні чи утриманні муніципалітету або укласти договір оренди з приватною особою (орендодавцем) на оренду житла. Однак, якщо вищезгадане розміщення неможливе в конкретному випадку, муніципалітет розгляне можливість направити особу для розміщення в інших місцях розміщення (наприклад, в туристичному житлі).

Муніципалітет для розміщення цивільних жителів України може укласти договір оренди з приватною особою (орендодавцем) після проведення оцінки чи дослідження ринку з метою відбору пропозицій найбільш економічно обґрунтованих постачальників послуг. У цьому випадку муніципалітет сплачуватиме приватній особі (орендодавцю) винагороду за користування житлом у 100%-му розмірі від узгодженої орендної плати, до якої включатимуться всі платежі, пов’язані з користуванням житловими приміщеннями, у тому числі комунальні платежі, але не більше 400 євро на місяць за житло.

В свою чергу, якщо муніципалітет використовуватиме інші види розміщення цивільних жителів України – місця розміщення, туристичне житло, які знаходяться у розпорядженні муніципалітету тощо, такі витрати держава покриватиме у 100%-му розмірі від фактичних витрат на розміщення, але не більше 15 євро на особу на добу.

Однак, якщо на території муніципалітету немає доступного місця розміщення, яке б відповідало зазначеним витратам, муніципалітет, доки не буде доступне відповідне місце розміщення, але не довше ніж на 7 діб, може розміщувати цивільних жителів України в місцях, витрати на які перевищують нормативні витрати, тобто 15 євро на особу на добу.

Водночас передбачено, що держава до 30 червня 2022 року покриватиме муніципалітету витрати на розміщення цивільних жителів України у місцях, які не знаходяться у власності, володінні чи утриманні муніципалітету, встановлюючи, таким чином, муніципалітету обмеження можливості використання для розміщення, наприклад, готелів.

Як і раніше, держава покриватиме витрати самоврядувань на забезпечення харчування цивільних жителів України, але ці витрати не повинні перевищувати 10 євро на особу на добу. Надана муніципалітетами інформація щодо харчування цивільних жителів України наразі свідчить, що середні витрати на харчування одної особи були 8 євро на день. Однак через зростання цін на продукти харчування та послуги харчування ліміт харчування збільшився до 10 євро на особу на день.

Додаткове фінансування на реалізацію зазначених заходів у розмірі 7 749 600 євро буде виділено з засобів річного державного бюджету на непередбачені випадки відповідно до фактично необхідного розміру. Муніципалітети мають подавати звіти про послуги, надані протягом відповідного місяця, та їх розмір до Міністерства охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку, яке відповідно один раз на місяць відшкодовуватиме муніципалітетам витрати, понесені ними на надання підтримки цивільним жителям України.

Передбачено, що нові умови покриття витрат, які муніципалітети мають враховувати при організації розміщення та харчування цивільних жителів України, наберуть чинності 25 травня 2022 року.

Детально зі змінами до правил Кабінету Міністрів № 168 «Правила про забезпечення послуги з розміщення та харчування цивільним жителям України» від 12 березня 2022 року можна ознайомитися на Єдиному порталі розробки та узгодження проектів правових актів.

Як відомо, 29 квітня 2022 року Кабінет Міністрів затвердив новий План заходів з підтримки цивільних жителів України в Латвійській Республіці (далі - План), який передбачає скоординовані та негайні дії державних установ, муніципалітетів та комерсантів щодо поступового надання соціальної підтримки, прийому та влаштування до сорока тисяч цивільних жителів України, які тікають від війни.

 

Міністерство економіки

Відділ зв'язків з громадськістю