Cilvēktirdzniecības novēršana

 

 

 

Iekšlietu ministrijas izstrādātās „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 29.janvāra rīkojumu Nr.29 „Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam” (atbalstītas Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdē).
„Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam” mērķis ir novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību, aizsargāt un palīdzēt cilvēku tirdzniecības upuriem, pilnībā ievērojot viņu cilvēktiesības, un veicināt starpnozaru sadarbību šī mērķa sasniegšanai.

 Pamatnostādnes sastāv no trīs būtiskiem blokiem:
1. Cilvēku tirdzniecības profilakse, kas ietver sabiedrības informēšanu un izpratnes veidošanu, speciālistu izglītošanu, kā arī cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitāciju un aizsardzību.
2. Cilvēku tirdzniecības apkarošana, kas ietver cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un vainīgo personu saukšanu pie kriminālatbildības.
3. Sadarbības koordinācija un informācijas apkopošana, kas ietver starpnozaru sadarbību, jo cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana ir atkarīga no vairāku valsts un pašvaldības iestāžu un nevalstiskā sektora rīcības un kompetences.

Cilvēku tirdzniecības portrets Latvijā saglabājas nemainīgs. Svarīgākie cēloņi, kāpēc cilvēki kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem, ir saistīti ar sociāli ekonomisko situāciju valstī. „Latvija joprojām ir cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsts un cilvēku tirdzniecības upuri no Latvijas tiek ekspluatēti ārvalstīs, taču uzlabojoties Latvijas ekonomiskajiem apstākļiem, nākotnē Latvija varētu kļūt par cilvēku tirdzniecības mērķa valsti,” norāda Iekšlietu ministrijas Nozares politika departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs. Tāpēc pamatnostādnēs uzsvars likts arī uz cilvēku tirdzniecības darbaspēka ekspluatācijas nolūkā novēršanu un apkarošanu, kā svarīgu pasākumu izvirzot darbaspēka ekspluatācijas gadījumu identificēšanu un nepieciešamību pilnveidot sabiedrības izpratni par cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā.

Statistika liecina, ka cilvēku tirdzniecības apjomi diemžēl nesamazinās. Vienlaikus tas apliecina, ka īstenotie pasākumi cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā ir efektīvi, jo kompetento valsts un pašvaldības iestāžu speciālisti spēj identificēt cietušās personas un informēt tās par Latvijā pieejamo palīdzību, atbalstu un aizsardzību, kā arī izskaidrot cilvēku tirdzniecības upuriem viņu tiesības. Informatīvo kampaņu un pasākumu rezultātā sabiedrība kļūst zinošāka un Latvijas valstspiederīgie aizvien biežāk apzinās, ka ir kļuvuši par ļaunprātīgas izmantošanas upuriem, kā arī vēršas pēc valsts nodrošinātās palīdzības un aizsardzības.

Pamatnostādnes ir izstrādātas ciešā sadarbībā ar nevalstisko sektoru, kas kopš 2002.gada ir uzkrājis nozīmīgu pieredzi atbalsta sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem.
Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes izstrādātas saskaņā ar Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai un dokumentā ietvertie pasākumi ir saskaņoti ar Eiropas Savienības Stratēģiju cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012. – 2016.gadā, Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un ANO Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to.


Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (informatīvā daļa)

2014. gada 21. janvāra MK Rīkojums Nr.29 "Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam"

2014.gada 14.janvāra Ministru kabineta sēdes protokols Nr.2

 

Izpildot Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdē uzdoto uzdevumu „3.2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju, biedrību „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”” un biedrību „Resursu centrs sievietēm „Marta”” izvērtēt grozījumu nepieciešamību Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi”, tajā skaitā attiecībā uz prasībām saistībā ar veselības pārbaudēm prostitūcijā iesaistītājam personām” (Tieslietu ministrijas „Informatīvais ziņojums „Par ārvalstu pieredzi prostitūcijas ierobežošanas jomā un priekšlikumiem prostitūcijas mazināšanai Latvijā”” (Protokols Nr.13, 30.§, TA-2632)), Iekšlietu ministrija 2013.gada 19.septembrī un 2013.gada 1.novembrī organizēja atbildīgo amatpersonu un ekspertu sanāksmi.

Iekšlietu ministrijas sanāksmes par Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi" protokols Nr.1 

Iekšlietu ministrijas sanāksmes par Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi" protokols Nr.2

 

 Citi dokumenti:

Informatīvais ziņojums par darbības novērtējumu un rezultātiem cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā 2009.gadā

Informatīvais ziņojums par „Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.–2013.gadam” īstenošanu 2009.gadā un 2010.gadā

Informative Report on the implementation of Programme for Prevention of Human Trafficking for years 2009 – 2013 in 2009 and 2010

Informatīvais ziņojums par 2012.gada cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem Latvijā.

Preventīvo pasākumu saraksts, kurus ņemot vērā, var samazināt risku kļūt par piespiedu darba upuri ārzemēs un iestādes, kur persona var meklēt palīdzību, ja atrodas ārvalstīs

Cilvēku tirdzniecības darba ekspluatācijas nolūkā identificēšanas vadlīnijas

Guidelines for the Identification of Human Trafficking for the Purpose of Labour Exploitation

Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam (informatīvā daļa)

 

 

 

 


 

 

Atpakaļ