Saskaņā ar 2018.gada 1.novembra likumu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” no 2019.gada 1.janvāra Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam tiek noteikta jauna institucionālā pārraudzība.

 

Kontroles dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas  veic neparastu un aizdomīgu darījumu kontroli un iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai.

Kontroles dienesta darbības mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Kontroles dienests savā darbībā ir neatkarīgs.

Ministru kabinets institucionālo pārraudzību īsteno ar iekšlietu ministra starpniecību. Pārraudzība neattiecas uz Kontroles dienestam noteikto uzdevumu un tiesību īstenošanu, kā arī Kontroles dienesta iekšējās organizācijas jautājumiem, tostarp iekšējo normatīvo aktu izdošanu, uzziņas sagatavošanu un lēmumiem, kuri attiecas uz nodarbinātajiem.

http://www.kd.gov.lv/