PROJEKTU KONKURSS (2007.-2008. gads)

 

Attiecināmo izmaksu proporcija

Projekta ietvaros Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansējums ir ne vairāk kā 75 % no attaisnotajām projekta izmaksām. Pārējā daļa – 25% ir sedzama no nacionālajiem finanšu avotiem – valsts budžeta līdzekļiem. Tāpat finansējuma saņēmējs var piesaistīt savu vai partneru finansējumu projektu īstenošanai.

Eiropas Ārējo robežu fonds
Eiropas Atgriešanās fonds Eiropas Bēgļu fonds
EBF_2007_2008_AP_nolikums.pdf RF_2008_AP_nolikums.pdf ERF_2008_AP_nolikums.pdf

Ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistītie dokumenti:

Dokumenta numurs un nosaukums Lejupielādēt
Projekta iesniedzēja apliecinājums Projekta_iesniedzeja_apliecinajums
Projekta partnerības apliecinājums Projekta_partneribas_apliecinajums
Ieteikumi un metodiskie norādījumi projektu iesniegumu iesniedzējiem Proj_iesn_metodiskie noradijumi
Darba laika uzskaites veidlapa Darba_laika_uzskaites_veidlapa
Semināra materiāli

Prezentacija_Solid_Seminars
Proj_iesn_prezentacija
i_ar_komentāriem

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ