Projekts “Justīcija attīstībai”
 

Tieslietu politikas loma ir nozīmīga valsts kopējā tautsaimniecības veidošanā un attīstībā. Efektīva un kvalitatīva tiesu sistēmas darbība, īpaši komercstrīdu risināšanā, tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu kompetence ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā ir būtiski aspekti, kas ietekmē komercdarbības vidi. Projekts “Justīcija attīstībai” ir vērsts uz Latvijas komercdarbības vides uzlabošanu, nodrošinot vērienīgus kvalifikācijas pilnveides pasākumus ne tikai tiesu sistēmā strādājošajiem, bet arī tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu darbiniekiem.


Projektu “Justīcija attīstībai” īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu. Tieslietu ministrija ir atbildīga par projektā plānoto rezultātu sasniegšanu.
 
2016.gada 7.jūnijā Tiesu administrācija noslēdza līgumu ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Justīcija attīstībai” aktivitāšu īstenošanas uzsākšanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Plānojot projekta pasākumus, uzsvars tiek likts uz to profesionālo zināšanu pilnveidošanu, kas ir saistītas ar iekšējā tirgus atbilstošu, uz attīstību vērstu un tiesisko darbību.
 
Projekta apakšmērķi:
-   Tiesvedības efektivitātes un kvalitātes veicināšana.
- Efektivitāte strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā.
-   Uzticēšanās veicināšana tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm.
 
Projekta mērķa grupa ir tiesu sistēmas darbinieki un tiesu sistēmai piederīgās personas – tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji, bet, plānojot un īstenojot starpdisciplinārās mācības, attiecīgos mācību semināros atbilstoši mācību saturam piesaista brīvo juridisko profesiju pārstāvjus, šķīrējtiesnešus, mediatorus, maksātnespējas administratorus un citus juridisko jomu profesionāļus.
 
Kopumā plānots apmācīt 11 433 personas.
 
Projekta sadarbības partneri ir Augstākā tiesa, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Iekšlietu ministrija un Prokuratūra.
 
 
Projekta pasākumi ir īstenojami līdz 2022.gada 31.decembrim un to kopējās izmaksas veido 10 474 822  euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 8 903 599 euro euro un valsts budžeta finansējums – 1 571 223 euro.
 
Tik plaša mēroga apmācību, stažēšanās un labākās prakses apmaiņas aktivitātēm tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem, kā arī citu juridisko profesiju pārstāvjiem un vērienīgajiem sistēmas modernizācijas pasākumiem Latvijā ir bezprecedenta raksturs.
 

 


Atpakaļ