IeM un nevalstisko organizāciju memorandu parakstījušo organizāciju sanāksmes protokols nr.5

27.07.2009


 

 

IeM sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sēdes

PROTOKOLS Nr.5

2009.gada 22.jūlijā, plkst.11.00
(Čiekurkalna 1.līnija 1, 2.korpuss)


Sēdes dalībnieki:

Padomes priekšsēdētāja, iekšlietu ministre Linda Mūrniece
Padomes priekšsēdētajas vietnieks, Latvijas Drošības biznesa asociācijas prezidents Jānis Zeps
Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece Inguna Aire
Iekšlietu ministres ārštata padomnieks Jānis Zaščirinskis
Iekšlietu ministrijas Nozare politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs
Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktors Mārtiņš Rāzna
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vecākais referents Mareks Matisons
Iekšlietu ministrijas Nozare politikas departamenta Politikas ieviešanas nodaļas vecākā referente Inga Akmentiņa
Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks
Andris Dzenis
Latvijas Kriminālmeklēšanas profesionāļu kluba prezidents
Sergejs Čerņenoks
Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris
Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības viceprezidents
Guntis Zēvalds
Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācijas izpilddirektors Gundars Loba
Latvijas Atslēgmeistaru brālības prezidents Igors Anševičs
Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrības pārstāvis Dāvis Bojārs
Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts ģenerālsekretārs Valdis Nagobads
Biedrība „Patvērums „Drošās mājas”” valdes priekšsēdētāja Sandra Zalcmane
Biedrība „Patvērums „Drošās mājas”” projektu koordinatore Gunta Vīksna
Latvijas Apdrošinātāju asociācijas Drošības komisijas priekšsēdētāja Andra Bērziņa

Darba kārtība:

1. Diskusija par Valsts policijas sagatavotu informāciju par policijas darbinieku palīgu darbību un par iecirkņa inspektoru darbu reģionos;
Ziņotājs -  A.Dzenis.

2. Iesāktās diskusijas turpinājums par  iedzīvotāju drošību. Darba grupas „Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs” pārstāvja prezentācija par sarunu rezultātiem ar pašvaldību pārstāvjiem;
Ziņotājs - G.Loba

3. Diskusijas par „Apsardzes darbības likuma” grozījumu nepieciešamību turpinājums, darba grupas „Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs” pārstāvja prezentācija par  paveikto darba grupā, priekšlikumu apspriešana un turpmākā rīcība;
Ziņotājs - J.Zeps.

4. Informācijas par  darba grupu „Finansējuma piesaiste NVO darbības veicināšanai iekšlietu jomā” un „Personas drošība un aizsardzība (vardarbība ģimenē, bērnu drošība, cilvēku tirdzniecības novēršana)” sastāvu, darba grupu vadītājiem, darba grupu tālāko darba kārtību precizēšana; 
Ziņotāja - I.Akmentiņa.

5.Diskusija par nepieciešamību atvērt IeM un NVO Sadarbības memorandu;
Ziņotāja -  I.Akmentiņa.

6.Dažādi.

Sanāksmes norise:

darba kārtības 1.punkts.

A.Dzenis klātesošajiem īsumā prezentē par Valsts policijas sagatavoto informāciju par iecirkņa inspektoru darbu reģionos un ar to saistītajām pamatproblēmām, kā arī par  policijas darbinieku palīgu darbību un ar to saistītajām problēmām. Prezentācijas laikā A.Dzenis akcentē, ka policijas darbinieku palīgu institūcijai ir liela nozīme, tas ir liels sabiedrības atbalsts policijas darbiniekiem sabiedriskās kārtības uzturēšanā.
Tāpat A.Dzenis vērš uzmanību uz diviem svarīgiem aspektiem  - apsardzes darbinieku sadarbībai ar iecirkņa inspektoriem, kā arī zemessargu iesaistīšana sabiedriskās kārtības nodrošināšanā lauku teritorijās. Vēl A.Dzenis informēja klātesošos par uzsāktajām pārrunām ar SIA„Rīgas meži” vadību par tās darbinieku iesaistīšanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā  kā policijas darbinieku palīgiem.
A.Dzenis vēlreiz apliecina, ka Valsts policijas viedoklis ir tāds, ka policijas darbinieku institūcija ir jāattīsta, tāpat ir izsūtīts Valsts policijas cirkulārs visu policijas pārvalžu  priekšniekiem ar aicinājumu aktivizēt darbu minētās institūcijas attīstībā.
Padomes priekšsēdētāja L.Mūrniece papildus klātesošo padomes locekļus informēja par nesen notikušo tikšanos ar aizsardzības ministru, kuras laikā tika runāts par zemessardzes lomu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, tika panākta konceptuāla vienošanās par Zemessardzes  iesaistīšanu minētājā jomā, it īpaši reģionos, ministri vienojās parakstīt līgumus par kopējo sadarbību (palīdzība ar tehniskajiem līdzekļiem un  apmaiņa ar cilvēkresursiem).
V.Nagobads uzdod jautājumu par to, vai pastāv policijas darbinieku palīgu sadarbība ar pašvaldības policijas darbiniekiem, un ko A.Dzenis atbild, ka tāda sadarbības forma nepastāv, jo 2007.gada 27.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.812 „Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi” nosaka valsts policijas darbinieka un palīga sadarbību.
Tālāk J.Zeps uzdot jautājumu par to, kāda ir kārtība, lai apsardzes darbinieks kļūtu par policijas darbinieka palīgu, uz ko izsmeļošu atbildi sniedz A.Dzenis.

darba kārtības 2.punkts.

G.Loba turpinot A.Dzeņa iesākto informē, ka turpmākās sēdes laikā aprakstīs situāciju pašvaldībās un policijas iecirkņu inspektoru darbību, ar ko ikdienā saskaras  apsardzes uzņēmumi un iedzīvotāji. Kā problēma tiek minēta tā, ka ikdienā ne apsardzes darbinieki, ne iedzīvotāji ar iecirkņa inspektoriem saskarsmē nenonāk. Savukārt, A.Dzenis informē, ka no š.g. 1.septembra spēkā stāsies jaunā reģionu policijas reforma, ka tai vajadzētu uzlabot situāciju. Tālāk G.Loba informē par uzsākto labo sadarbību starp Mārupes pašvaldību un valsts policiju, minot, ka pašvaldība ir daļēji segusi tās teritorijā esošā policijas  iecirkņa telpu īri, kā arī piešķīrusi transportlīdzekli. Minētajā iecirknī nav nokomplektēts viss personālsastāvs, kā palīgs  te varētu būt privātās apsardzes firmas. Taču, kā atzīmēja G.Loba šai sadarbībai jābūt stingri reglamentētai likumā, risinājums te varētu būt Ministru kabineta noteikumi, kas noteiktu par ko atbild apsardzes uzņēmums, par ko pašvaldība, par ko pati valsts policija. Piemēram, pašvaldībai ir jāatbild iedzīvotāju priekšā par finanšu līdzekļu izlietojumu un lai tiktu sasniegts maksimālais rezultāts. Tādējādi Mārupes pašvaldībā apsver ideju izveidot zemākā līmeņa noziedzības novēršanas padomi, kur tiktu koordinēts darbs starp iecirkņa inspektoriem, apsardzes uzņēmumiem, pašvaldībām un sabiedriskajām organizācijām, kuras vēlētos iesaistīties sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Šajā sakarībā G.Loba izteica priekšlikumu uz nākamo padomes sēdi uzaicināt policijas reģionu pārvalžu priekšniekus, lielāko pašvaldību vadītājus, kā arī organizāciju, kas apkopo profesionāļus kriminālistikas, drošības pasākumu organizēšanas jomā, pārstāvjus, lai  diskutētu par konkrētiem priekšlikumiem, kā rīkoties, lai šajos apstākļos uzlabotu kriminogēno situāciju valstī.
L.Mūrniece izsaka priekšlikumu par to, ka G.Loba varētu uzņemties viņa minēto   priekšlikumu izstrādi un tie sākotnēji tiktu izdiskutēti padomē, pēc kā jau padomes locekļi varētu tikties ar G.Lobas minētajiem pārstāvjiem un runāt par konkrētiem priekšlikumiem.  

darba kārtības 3.punkts.

J.Zeps klātesošajiem atgādināja, ka iepriekšējās padomes sēdēs jau tika diskutēts  par nepieciešamību mainīt „Apsardzes darbības likumu”. J.Zeps informēja, ka apsardzes uzņēmums neapmierina vienas pakāpes apsardzes darbinieku apmācība, ir nepieciešama vairāku pakāpju apmācība, tādēļ Latvijas Policijas akadēmijā tika  izstrādātas 2 profesionālās izglītības programmas, viena no programmām bija paredzēta apsardzes darbībai, otra detektīvdarbībai. Bez tam, Latvijas Drošības Biznesa asociācija ir nosūtījusi vēstuli Nodarbinātības valsts aģentūrai, kura savukārt sniedza atbildi, ka abas minētās programmas ir iekļautas  Eiropas fondu apmaksai un tiek pasniegtas bezdarbniekiem. Apsardzes darbības programmas īstenošanā uzsvars tiks likts uz policijas darbiniekiem, kas zaudēja darbu.
   Kā klātesošos tālāk informē J.Zeps, tad nepieciešams minētajā likumā mainīt jēdzienu „iekšējās drošības dienests”, jo tas neatbilst reālajai situācijaI, minot arī to, ka tiek pētīta Igaunijas likumdošanu, kurā šie jēdzieni ir precīzi definēti.
Tālāk  J.Zeps pieskaras jautājumam par detektīvdarbību, informējot par to, ka  Valsts policijā tika iesniegta „Koncepcija par privāto detektīvu dienestu darbību un to sadarbību ar valsts drošības struktūrām”, notika divas darba grupas sēdes, kurās piedalījās pārstāvji no Valsts policijas. Ņemot vērā to, ka līdz šim brīdim nav saņemti priekšlikumi par minēto koncepciju, J.Zeps  izteica lūgumu  L.Mūrniecei uzdot Valsts policijai, lai tā beidzot izskatītu šo koncepciju un iesniegtu savus  priekšlikumus.
G.Loba turpina J.Zepa iesākto un informē, ka „Apsardzes darbības likuma”  uzmetums jau ir izstrādāts darba grupā, kuru vada G.Loba, gadījumā, ja kādu interesē minētais jautājums, tad ir iespēja iesaistīties darbā pie minētā likuma izstrādes. G.Loba izteica priekšlikumu deleģēt minētajai darba grupai pārstāvi no IeM juridiskā dienesta, ko atbalstīja L.Mūrniece.
Iesākto turpināja J.Zeps, atgādinot par iepriekšējā sēdē iesniegto vēstules projektu Saeimas Tautsaimniecības komitejai par nepieciešamajiem grozījumiem likumā jautājumā par iepirkumu ar zemāko cenu apsardzes pakalpojumiem, par nepieciešamību diskutēt atkārtoti par šo jautājumu padomes sēdē.
Savukārt M.Rāzna klātesošos informēja, ka nav nepieciešams mainīt ”Publisko iepirkumu likumu”, jo tas nosaka piedāvājuma izvēles kritērijus. Šajā jautājumā varētu runāt par darbībām, kas novērstu negodīgu konkurenci un uzlabotu kontroles jomu, kā arī jāskata, ko varētu iestrādāt „Apsardzes darbības likumā”.
L.Mūrniece izsaka priekšlikumu darba grupā  „Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs” izdiskutēt arī šo jautājumu un iesniegt priekšlikumus padomei.
D.Trofimovs atbalsta M.Rāznas viedokli, piekrītot tam, ka šis ir tikai likuma piemērošanas jautājums un viens no  pamatiem licences anulēšanai ir normatīvā akta pārkāpums. Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijas, saņemot no VID informāciju par pieļautajiem nodokļu regulējuma pārkāpumiem, pieņem obligāto administratīvo aktu.
Papildus D.Trofimovs uzdod jautājumu J.Zepam par iepriekšējās padomes sēdēs izskanējušo ideju ieviest vairāku līmeņu apsardzes sertifikātus un ar to saistīto katram līmenim nepieciešamas izglītības programmas izstrādi.
J.Zeps un G.Loba atbildot uz šo jautājumu, norādīja, ka tas ir iekļauts darba grupas izstrādātajā likumprojektā.
Sēdes turpmākajā gaitā tika diskutēts par apsardzes darbinieku apmācību, sertifikāciju un  L.Mūrniece izteica priekšlikumu uz nākamo padomes sēdi uzaicināt Valsts policijas koledžas priekšnieku A.Evardsonu, vienlaicīgi uzdodot izpētīt jautājumus par bezdarbnieku apmācību VP koledžā. Bez tam L.Mūrniece minēja, ka ir nepieciešams mainīt likumdošanu attiecībā uz apsardzes darbinieku „atsijāšanu”, jo visiem apsardzes darbiniekiem būtu jāpārbauda sodāmība. L.Mūrniece Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem  uzdeva uz nākamo padomes sēdi sagatavot priekšlikumus likumdošanai izmaiņām minētajā jautājumā.

 darba kārtības 4.punkts.

Padomes sekretāre I.Akmentiņa klātesošos padomes locekļus atkārtoti informē  par SDKP 2008.gada 15.oktobra padomes sēdē apstiprinātajām darba grupām, kā arī par 2009.gada 27.aprīļa padomes sēdē nolemto: trešā darba grupa ir likvidējama un jautājumi saistīti ar tehnoloģisko attīstību un inovācijām pievienojami pirmajai darba grupai („Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs”), kā arī sestā darba grupa tāpat kā trešā likvidējama un jautājumi, kas  saistīti ar bijušo un esošo iekšlietu sistēmas darbinieku sociālo apstākļu uzlabošanu un kvalifikācijas celšanu pievienojami pirmajai minētajai darba grupai.
Tālāk I.Akmentiņa vērsās pie klātesošajiem NVO pārstāvjiem, kuri iekļauti gan darba grupā „Finansējuma piesaiste NVO darbības veicināšanai iekšlietu jomā” , gan darba grupā „Personas drošība un aizsardzība” (Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība, Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts, Biedrība „Patvērums „Drošās mājas””  Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācija) ar  jautājumu  par to, vai minēto NVO pārstāvji vēlas turpināt darbu padomē, vai nebūtu lietderīgi abas darba grupas apvienot un kāds ir šo NVO pārstāvju redzējums par tālāko darba grupu darbību.
Uz uzdoto jautājumu uzskaitīto NVO pārstāvji apstiprināja savu gatavību turpināt darbu padomē. G.Loba izteica priekšlikumu minēto darba grupu jautājumus pievienot darba grupai „Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs”, uz ko savukārt iebilda V.Nagobads pamatojot to ar to, ka minētās divas darba grupas savas specifikas dēļ nevar tikt pievienotas minētajai pirmajai darba grupai, kam piekrita ari G.Loba un tādējādi diskusiju gaitā starp minēto NVO pārstāvjiem tika panākta vienošanās par to,  ka abas darba grupas apvienojamas un izveidojama viena darba grupa ar nosaukumu „Finansējuma piesaiste NVO darbības veicināšanai drošības jomā”.
S.Zalcmane izteica priekšlikumu par to, ka šajā jaunajā apvienotajā darba grupā būtu nepieciešams iesaistīt pārstāvi no Iekšlietu ministrijas, ko akceptēja I.Aire.
Turpmākās diskusijas gaitā A.Dzenis izteica priekšlikumu aktualizēt informāciju par darba grupām un nosūtīt atkārtotu vēstuli Valsts policijas vadībai  ar lūgumu pārskatīt/izvērtēt iepriekš deleģētos pārstāvjus ņemot vērā to, ka ir mainījušās gan personālijas, gan amati.
Diskusijas rezultātā tā padome vienojās, ka padomes sastāvā darbosies sekojošas darba grupas:
1.Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs;
2.Ugunsdrošība un civilā aizsardzība;
3.Finansējuma piesaiste NVO darbības veicināšanai drošības jomā.

darba kārtības 5.punkts.

I.Akmentiņa klātesošos  informē par to,  ka saskaņā ar IeM un NVO 2007.gada 8.novembra Sadarbības memoranda 7.punktu nevalstiskās organizācijas var  pievienoties padomei. Šāda NVO pievienošanās pēc memoranda parakstīšanas ir notikusi 2008.gada 21.maijā, uz doto brīdi ir aktualizējies jautājums par nepieciešamību citām NVO pievienoties padomei. Turpmākās diskusijas laikā tika nolemts, ka minētais memorands tiks atvērts, vienlaicīgi ievietojot attiecīgo informāciju IeM mājaslapā par tā atvēršanu un nākamajā padomes sēdē tiks izvērtētas pieteikušās NVO un lemts jautājums par to pievienošanos padomei.

darba kārtības 6.punkts.

J.Zeps uzdot jautājumu par to, vai sakarā ar apvienības „Apsardze” likvidāciju ir iespējams iegūt informāciju par tiem objektiem, kurus tā atstāj.
A.Dzenis sniedz atbildi, ka apvienības „Apsardze” likvidācijas plāns ir sastādīts, taču šādu informāciju būtu gatavs iesniegt uz aiznākamo sēdi.
Turpmākās sēdes laikā I.Anševičs pievērš klātesošo uzmanību tādai problēmai kā mūķīzeru, kas nav oficiāli atzīti kā profesija, problēmām, citur pasaulē šī profesija ir licenzēta. Tāpat tiek minēti piemēri  no ārzemju prakses, ASV un citur Eiropas valstīs notiek cieša sadarbība starp atslēgbiedrībām un   policijas dienestiem.
D.Trofimovs vērš klātesošo uzmanību uz izmaiņām „Stratēģiskās nozīmes preču aprite likumā” atbilstoši kuriem visas preces, kas tiek uzskatītas par dubultās  pielietojamības precēm, kas, piemēram, ir pielietojamas operatīvās darbības veikšanai  tiek pakļautas licencēšanai. Vienlaikus D.Trofimovs vērš klātesošo uzmanību uz to, ka rodas divi jautājumi - vai mēs virzāmies uz licencēšanu un kontroles funkciju pastiprināšanu, ieviešot arvien jaunas licencēšanas formas, vai uz brīvo tirgu.
Diskusijas rezultātā tika nolemts, ka G.Loba iesniegs uz nākamo padomes sēdi shēmas uzmetumu par sadarbības modeli starp sabiedriskajām organizācijām un  pašvaldībām.

NOLĒMA:

1.Noteikt, ka Padomes sastāvā turpmāk darbosies sekojošas darba grupas:
1.1.Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs;
1.2.Ugunsdrošība un civilā aizsardzība;
1.3.Finansējuma piesaiste nevalstiskajām organizācijām (NVO) darbības veicināšanai drošības jomā;
2.darba grupai „Finansējuma piesaiste NVO darbības veicināšanai drošības jomā” izvirzīt darba grupas vadītāju, definēt darba grupas mērķus, uzdevumus un darbības mehānismu;
3.darba grupai „Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs” ( G.Lobam) izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamo turpmāko rīcību kriminogēnās situācijas uzlabošanai valstī;
4.Iekšlietu ministrijas Juridiskajam departamentam (M.Rāznam):
4.1.nepieciešamības gadījumā nodrošināt pārstāvja dalību darba grupā „Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs” plānotajās apspriedēs par  „Apsardzes darbības likuma” iespējamo pārskatīšanu;
4.2.uz nākamo Padomes sēdi sagatavot grozījumu projektu „Apsardzes darbības likumā”, lai nodrošinātu, ka tiek pārbaudīta apsardzes darbinieku kandidātu iepriekšējā sodāmība;
5.darba grupai „Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs” sagatavot nepieciešamo  grozījumu projektu „Apsardzes darbības likumā” Padomes sēdē apspriesto priekšlikumu ieviešanai un problēmjautājumu atrisināšanai;
6.Iekšlietu ministrijai un Valsts policijas koledžai (valsts sekretāres vietniecei I.Airei un koledžas direktoram A.Evardsonam) izvērtēt jautājumu par Latvijas Policijas akadēmijas izstrādāto mācību programmu apsardzes darbiniekiem un detektīviem iespējamo nodošanu Valsts policijas koledžai, un par iespējām nodrošināt bijušo IeM sistēmas darbinieku - bezdarbnieku apmācību minētajām programmās Valsts policijas koledžā;
7.Padomes sekretārei uzaicināt dalībai nākamajā padomes sēdē Valsts policijas koledžas priekšnieku A.Evardsonu;
8.Valsts policijai nodrošināt Valsts policijas priekšlikumu iesniegšanu Padomei par darba grupas „Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs„ izstrādāto „Koncepciju par privāto detektīvu dienestu darbību un to sadarbību ar valsts drošības struktūrām”;
9.IeM Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamentam nepieciešamības gadījumā nodrošināt pārstāvja dalību darba grupā „Finansējuma piesaiste NVO darbības veicināšanai drošības jomā”.
10.Iekšlietu ministrijai (Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas pārstāvim M.Matisonam) ievietot IeM mājaslapā paziņojumu par iespēju citām NVO  pievienoties Padomei. Nākamajā Padomes sēdē izvērtēt pieteikušās NVO un lemt jautājumu par to iekļaušanu Padomes sastāvā;
11.Padomes loceklim G.Lobam sagatavot sadarbības starp sabiedriskajām organizācijām un  pašvaldībām mehānisma (shēmas) projektu;
12.Valsts policijai (Galvenās Kārtības policijas pārvaldes priekšniekam A.Dzenim) uz aiznākamo padomes sēdi sagatavot detalizētu informāciju par apvienības „Apsardze” likvidāciju;
13.Protokollēmuma 2. - 6. un 8. – 11. punktos noteiktajām atbildīgajām personām (Padomes darba grupām) līdz š.g. 21.septembrim elektroniski iesniegt Padomes sekretariātā (inga.akmentina@iem.gov.lv) informāciju par attiecīgajos protokollēmuma punktos doto uzdevumu izpildi un to rezultātiem;
14.Nākamo sasaukt š.g. 24.septembrī plkst. 11.00.

  

Padomes priekšsēdētāja,
ministre                        L.Mūrniece

 
protokolēja                       I.Akmentiņa


Atpakaļ