IeM un nevalstisko organizāciju memorandu parakstījušo organizāciju sanāksmes protokols nr.3

29.01.2009


IeM sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sēdes

PROTOKOLS Nr.3

2009.gada 22.janvāris, plkst.10.00
(Čiekurkalna 1.līnija 1, 2.korpuss)

Sēdes dalībnieki:

Padomes priekšsēdētājs, Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Bluķis
Iekšlietu ministrijas Plānošanas, koordinācijas un kontroles departamenta vecākā referente Inga Akmentiņa
Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Valdis Voins
Latvijas Drošības biznesa asociācijas prezidents Jānis Zeps
Latvijas Komercbanku asociācijas Drošības komitejas priekšsēdētājs Vitālijs Aņiko
Latvijas Kriminālmeklēšanas profesionāļu kluba prezidents Sergejs Čerņenoks
Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris
Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības viceprezidents Guntis Zēvalds
Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācijas izpilddirektors Gundars Loba

Darba kārtība:

1.Informācija par darba grupu sastāvu (precizētās personālijas);
2.Darba grupu vadītāju apstiprināšana;
3.Darba grupu tālākā darba kārtība;
4.Iesniegto priekšlikumu izskatīšana;
5.Dažādi.

Sanāksmes norise:

1.    Padomes priekšsēdētājs R.Bluķis informē klātesošos padomes locekļus par nepieciešamību tuvākā mēneša laikā apzināt katras darba grupas (turpmāk tekstā - DG) locekļus, precizēt personālijas, nokomplektēt pilnībā DG, lai tādējādi DG varētu sanākt uz savām sēdēm un uzsākt to pilnvērtīgu darbību, t.sk. izskatīt jau esošos iesniegtos priekšlikumus;
2.    I.Ceris piedāvā sasaukt visu DG sēdes, izvirzīt DG vadītājus, par to vienlaicīgi informējot IeM (iesniedzot attiecīgi DG sēžu protokolus). DG vadītājus jāapstiprina IeM Sabiedrības konsultatīvās drošības padomē (turpmāk tekstā – SKDP). Tāpat I.Ceris piedāvā: - noteikt DG darbības termiņu - līdz 1 gadam; - izstrādāt DG reglamentu- sagatavot DG darbības plānu, darbības grafiku uz 1 gadu (apstiprina padome); - noteikt, ka DG sēdēm jānotiek ne retāk kā reizi mēnesī, un ka gada beigās DG sniedz atskaiti par savu darbību. Klātesošie padomes locekļi atbalsta I.Cera priekšlikumus. Turpmākās sēdes gaitā, bez minētajiem priekšlikumiem I.Ceris ieskicē darba grupas ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā darbības pamatprincipus, stratēģiskās nostādnes, darba virzienus, priekšlikumus u.c. (Sēdē paustie piedāvājumi un priekšlikumi elektroniski tiks nosūtīti visiem padomes locekļiem);
3.    J.Zeps izsaka priekšlikumu pirms DG faktiskās darbības uzsākšanas izstrādāt  projektu, kā arī slēgt sadarbības līgumu ar attiecīgajām institūcijām, ar kurām tiks veikts kopīgs darbs;
     R.Bluķis iesaka sasaukt DG sēdi, izdiskutēt attiecīgās DG  problēmu, informāciju         iesniegt padomei, kura attiecīgi noteiktu DG darbības turpmāko  kārtību.
4.    Diskusija par darba grupas apsardzes, detektīvdarbības, apdrošināšanas un informatīvā darba jomā iesniegtajiem priekšlikumiem. V.Voins atzinīgi novērtē minētās DG iesniegtos priekšlikumus(2008.g. 12.decembra Nr. 1-42/5219 vēstule adresēta Valsts Policijai), vienlaikus norādot uz patreizējo situāciju apsardzes jomā kopumā, kā arī to, ka nedrīkst pieļaut situāciju, kad Valsts policija uzņemas funkcijas, kas tai nav deleģētas, kā arī otrādi, lai nenovirzītu funkcijas, kas tai ar likumu ir deleģētas. V.Voins klātesošajiem pauž uzskatu, ka, izvērtējot patreizējo situāciju, jāatrod darbības  kopsaucēji, jāsakārto pati apsardzes sistēma, lai apsardzes darbinieki varētu veiksmīgi veikt savas funkcijas un Valsts policija saņemtu attiecīgu atbalstu.
G.Loba turpmākās diskusijas gaitā aktualizē iepriekšējās padomes sēdēs uzsākto diskusiju par apsardzes darbinieku apmācībām, akcentu   liekot uz trīspakāpju apmācību.
R.Bluķis norāda, ka apsardzes darbinieku trīspakāpju  sertificēšanai vispirms nepieciešams izstrādāt jaunu, katram līmenim atbilstošu apmācību programmu apsardzes darbiniekiem un tikai pēc tam domāt par darbinieku atlases mehānismu, kas attiecīgi atsijātu minētajam līmenim nepiemērotos darbiniekus;
G.Loba norāda uz nepieciešamību pašiem uzņēmējiem sakārtot savu biznesa vidi, tādējādi pašiem attīroties no negodīgiem uzņēmējiem, kā arī minēja to, ka paši apsardzes darbinieki ir pauduši vēlmi dibināt arodbiedrību.
5.    I.Ceris izsaka priekšlikumu par to, ka pirms nākamās IeM budžeta pārskatīšanas IeM SKDP pārstāvošās organizācijas sagatavos kopīgu memorandu (par atbildīgo vienbalsīgi apstiprināts G.Loba) , izsakot SKDP viedokli ar mērķi pievērst uzmanību IeM piešķirtajam budžetam, lai tas netiktu samazināts. Latvijas komersanti, sabiedriskās organizācijas ir ieinteresētas sabiedriskajā drošībā un kārtībā, kā arī ir nopietni uztrauktas par noziedzības straujo pieaugumu.

NOLĒMA:

1. Iesniegt SKDP līdz š.g. februāra beigām informāciju par visu DG vadītājiem, sastāvu (minot konkrētas personālijas), definējot mērķus, uzdevumus, vienlaicīgi  elektroniski  informējot par to padomes sekretariātu (inga.akmentina@iem.gov.lv )
2. Līdz š.g. februāra beigām sagatavot kopīgo memorandu (atbildīgais G.Loba),elektroniski informējot padomes sekretariātu (inga.akmentina@iem.gov.lv );
3. SKDP sekretariātam izsūtīt elektroniski zināšanai pārējiem padomes locekļiem Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas iesniegtos piedāvājumus, priekšlikumus darba grupas ugunsdrošības un civilās aizsardzības darbības jomā.Valsts sekretāra vietnieks                          R.Bluķis

Protokolēja                                               I.Akmentiņa
 


Atpakaļ