gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministri diskutē par aktuāliem pasākumiem patvēruma un migrācijas politikā

17.10.2016

Ceturtdien, 13.oktobrī, Tieslietu un iekšlietu ministru padomes laikā Luksemburgā iekšlietu ministri galveno uzmanību veltīja aktuāliem izaicinājumiem migrācijas jomā.


Diskutējot par situāciju migrācijas jomā, īpaša uzmanība tika veltīta jautājumam, kā nodrošināt jau pieņemto lēmumu sistemātisku un efektīvu īstenošanu. Nozīmīgākais izaicinājums ir nodrošināt atbilstošu personāla, finanšu un materiāltehnisko resursu pieejamību gan Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, gan Eiropas Patvēruma atbalsta birojam. Šobrīd gan Grieķijā, gan Itālijā, gan Bulgārijā notiekošajās kopējās operācijās nav pieejams pietiekošs ekspertu skaits.

Padomes diskusijās Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis uzsvēra, ka Latvija jau šobrīd sniedz atbalstu Aģentūru organizētajām kopējām operācijām un arī nākotnē turpinās deleģēt atbilstoši iespējām savus ekspertus kopējām operācijām Grieķijā, Itālijā, Bulgārijā un citos ES reģionos, ja tie saskaries ar nesamērīgu migrācijas plūsmu spiedienu.

Tāpat ministri aktīvi diskutēja par sadarbību ar trešajām valstīm, lai mazinātu nelegālās migrācijas cēloņus, kā arī veicinātu nelegālo imigrantu ātru un efektīvu atgriešanu uz to izcelsmes valstīm. Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumam, kā varētu attīstīt sadarbību ar Lībiju.

Diskutējot par patvēruma politiku, ministri kopumā atzinīgi vērtēja Prezidentūras panākto progresu darbā ar Eiropas Komisijas prezentētajiem septiņiem tiesību aktu priekšlikumiem Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas stiprināšanai. Diskusijās īpaša uzmanība tika pievērsta priekšlikumiem par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja stiprināšanu un Eiropas Savienības pārvietošanas no trešajām valstīm (resettlement) kopēja ietvara izveidošanai.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis apsveica Slovākijas prezidentūras līdz šim paveikto darbā pie Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas stiprināšanas. Vienlaikus ministrs atkārtoti uzsvēra: “Dalībvalstu dalībai šādā pārvietošanas ietvarā ir jābūt brīvprātīgai, kas ņem vērā katras dalībvalsts individuālo uzņemšanas kapacitāti. Šāds ietvars nevar saistoši regulēt uzņemamo personu skaitu”.

Darbs ar priekšlikumiem Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas stiprināšanai turpināsies ekspertu līmenī, lai sagatavotu iespējamos kompromisus.

Kā jau ziņots iepriekš, sanāksmes ietvaros tika parakstīta arī kopējā deklarācija par mobilitātes partnerības izveidi starp Baltkrieviju un ES un tās dalībvalstīm (www.iem.gov.lv/lat/aktualitates/informacija_medijiem/).

Daiga Holma
Iekšlietu ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr: 29723599
e-pasts: daiga.holma@iem.gov.lv
 


Atpakaļ