Konceptuāli atbalsta rīcības plānu patvēruma meklētāju pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā

Otrdien, 29. septembrī, Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja Indikatīvo rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā.


Rīcības plāna mērķis ir Latvijas apstākļiem piemērotas sistēmas izveide patvēruma meklētāju uzņemšanai, kā arī bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācijai.
Rīcības plāns ietver trīs rīcības virzienus - personu atlasi un pārvietošanu, patvēruma meklētāju uzņemšanu un izmitināšanu,  kā arī integrācijas pasākumus.

Personu atlases un pārvietošanas jomā rīcības plāns paredz ekspertu vizītes uz Itāliju un Grieķiju, patvēruma meklētāju atlases kritēriju un uzņemamo personu saraksta saskaņošanu, kā arī Latvijai vēlamā uzņemšanas grafika un modeļa saskaņošanu ar Grieķiju un Itāliju. Plānots, ka vizīšu laikā patvēruma meklētājiem tiks sniegta vispārēja informācija par Latvijas sociālās dzīves aspektiem, kultūru, valsts iekārtu, dzīvojošajām tautībām, reliģiju, likumiem, dabas apstākļiem un citiem būtiskiem jautājumiem. 

Patvēruma meklētāju uzņemšanas un izmitināšanas jomā rīcības plāns paredz patvēruma meklētājiem nepieciešamās dokumentācijas apstrādi,  izmitināšanu patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā (PMIC) "Mucenieki", papildus pagaidu uzņemšanas telpu piesaisti izmitināšanai un integrācijas pasākumu uzsākšanai, kā arī iespējamā multifunkcionālā centra izveidi Mucenieku ciemā, kurā būtu pieejamas telpas valodas apguvei un integrācijas pasākumiem. Plāns paredz arī iespēju saņemt sociālā dienesta, bibliotēkas, interešu izglītības, pirmskolas vecuma bērnu pieskatīšanas grupas un citus pakalpojumus. Minētais rīcības plāna virziens ietver personu nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm, veselības aprūpes nodrošināšanu, bāriņtiesas pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētāju ģimenēm, drošības pasākumu nodrošināšanu un citas aktivitātes.

Savukārt integrācijas jomā rīcības plāns paredz latviešu valodas apmācību un plāna izstrādi, kas ietver saistību līguma noslēgšanu ar patvēruma meklētāju. Paredzēts sniegt palīdzību arī nodarbinātības jautājumos un dzīvesvietas atrašanā.  Lai veiksmīgāk integrētu bēgļus un ģimenes sabiedrībā, sadarbībā ar NVO un reliģiskajām organizācijām paredzēts piesaistīt brīvprātīgos un individuālos konsultantus.

Rīcības plāns paredz arī virkni pasākumu pēc lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu patvēruma meklētājam, piemēram, vispārējās  izglītības nodrošināšanu nepilngadīgām personām valsts valodā, jauniešu profesionālās  izglītības ieguves nodrošināšanu profesionālās izglītības iestādēs, sociālā atbalsta nodrošināšanu un atbalstu mājokļa īrei. Lai motivētu uzsākt darba tiesiskās attiecības pēc iespējas ātrāk, darba grupa rosina nepārtraukt pabalsta izmaksu (viena gada ietvaros). 

Par katru patvēruma meklētāju Latvija saņems vienreizēju maksājumu 6000 eiro apjomā, kas tiks izlietoti iepriekš minēto pasākumu īstenošanai.

Rīcības plānu izstrādāja ar Ministru prezidentes L.Straujumas rīkojumu izveidotā un Iekšlietu ministrijas vadītā augsta līmeņa starpinstitucionāla darba grupa patvēruma meklētāju jautājuma risināšanai.

Rīcības plāns tiks precizēts līdz 20.oktobra Ministru kabineta sēdei, definējot atbildības jomas un precizējot finanšu jautājumus.

Jau ziņots, ka ES Tieslietu un iekšlietu ministru padome vienojās par 120 000 personu, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu divu gadu laikā.

Saskaņā ar padomes lēmumu Latvijai no Itālijas un Grieķijas būs jāuzņem papildu 281 persona, kurai nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Šobrīd kopējais patvēruma meklētāju skaits, kas Latvijai būs jāuzņem divu gadu laikā, ir 531 persona.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ