Firma:

VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”

Juridiskā adrese:

Čiekurkalna 1.līnija 1, 1.korpuss, Rīga, LV1026

Mājaslapas adrese:

http://poliklinika.iem.gov.lv/lat/par_mums.php

Pamatkapitāla lielums:

556 395 euro

Valsts līdzdalības apmērs:

100%

Kapitālsabiedrības pārvaldības institūcijas un tās locekļi:

Valde:

Didzis Āzens, valdes priekšsēdētājs


 

Valsts līdzdalības atbilstība publiskās personas komercdarbības nosacījumiem:

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka publiska persona komercdarbību var veikt, ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.

VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” līdzdarbojas efektīvas personāla politikas veidošanā iekšlietu sistēmā, jo sabiedrība ir ieinteresēta, lai valsts iekšējo drošību nodrošinātu amatpersonas ar fiziski un psiholoģiski atbilstošu veselības stāvokli.

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk ‒ amatpersona) spējas pildīt dienesta pienākumus ir tieši saistītas ar katras amatpersonas veselību, kurai noteiktas īpašas prasības. VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnikas” veiktās veselības pārbaudes nodrošina amatpersonas veselības stāvokļa kontroles sistēmu, sākot ar pieņemšanu dienestā, dienesta gaitā, līdz atvaļināšanai no dienesta.  Veicot amatpersonu medicīniskās un psiholoģiskās ekspertīzes, ir izveidota informācijas sistēma par katras amatpersonas veselības stāvokli, kas vienotā informācijas apritē ļauj kontrolēt un operatīvi risināt dažādus jautājumus, kas saistīti ar amatpersonu ārstēšanos, rehabilitāciju un dienesta gaitu.

Vienlaikus VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” nodrošina, ka ikvienai valsts pārvaldes amatpersonai, kura, pildot amata pienākums, guvusi ievainojumu, sakropļojumu vai viņa veselībai nodarīts cits kaitējums, nodarīto veselības traucējumu smaguma pakāpe tiktu vienveidīgi un objektīvi novērtēta, jo valsts ir garantējusi amatpersonām kompensācijas par nodarīto veselības kaitējumu atkarībā no nodarīto veselības traucējumu smaguma pakāpes.

 

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis:

Piedalīties dienesta pienākumu izpildei atbilstoša personāla nodrošināšanā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, veicot amatpersonu veselības stāvokļa kontroli, amatpersonas pieņemot dienestā, dienesta gaitā, kā arī atvaļinot no dienesta, kā arī sniegt kvalitatīvus ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus pārējām fiziskām personām.

 

Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķi:

1.    noteikt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu kandidātu veselības un psiholoģiskā stāvokļa atbilstību dienesta prasībām;

2.    reizi gadā pārbaudīt amatpersonu veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei;

3.    novērtēt amatpersonas, kura, pildot amata pienākumus, cietusi nelaimes gadījumā, gūto veselības traucējumu smaguma pakāpi (attiecināms uz visām valsts pārvaldes amatpersonām);

4.    savlaicīgi un kvalitatīvi sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, atbilstoši pieprasījumam.

 

Kapitālsabiedrības 2015.gada finanšu mērķi:

Nr.

p.k.

Rādītājs

Summa (euro)/

procenti

1.

Pašu kapitāls (kopā):

582 257

1.1

Pamatkapitāls (daļu kapitāls)

556 395

1.2

Nesadalītā peļņa

25 862

2.

Apgrozījums

2 020 647

3.

Ieņēmumi

2 041 682

4.

Izmaksas

2 038 794

5.

Neto peļņa/zaudējumi

1 997

6.

Dividendes

1 798

7.

Pašu kapitāla atdeve (ROE)

0,34%

8.

Aktīvu atdeve (ROA)

0,25%

9.

EBITDA rentabilitāte (EBITDA/apgrozījums)

5,54%

 

Kapitālsabiedrības vispārējā stratēģiskā mērķa, nefinanšu un finanšu mērķu finansējuma avoti:

  • Ieņēmumi par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra (saskaņā ar noslēgto vienošanos);
  • Ieņēmumi Nacionālā veselības dienesta;
  • Ieņēmumi no citām personām par sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
  • Pārējie ieņēmumi (tajā skaitā par citu valsts institūciju amatpersonām veiktajām Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas pārbaudēm)

Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā dalībnieka funkcijas kapitālsabiedrībā):

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmajā daļā noteikto VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze PētersoneGodmane.

Apstiprinātais kapitālsabiedrības 2015.gada pārskats:

Apstiprinātais 2015.gada finanšu pārskats

Valsts budžetā 2015.gadā veiktās iemaksas kopā 652 921 euro, t.sk.:

Valsts budžetā iemaksātās dividendes par valsts kapitāla izmantošanu 2014.gadā: 17 386 euro (90% no iepriekšējā gada neto peļņas);

Pievienotās vērtības nodoklis: 562 euro (lielāko daļu no kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem veido veselības aprūpes pakalpojumi, ko saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas trešajā, ceturtajā, sestajā un septītajā punktā noteikto neapliek ar pievienotās vērtības nodokli);

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: 227 465 euro;

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (kopā): 398 616 euro;

Uzņēmuma ienākuma nodoklis: 3 573 euro;

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva: 593 euro;

Ārstniecības riska fonda nodeva: 3 510 euro;

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis: 1 063 euro;

Nokavējuma un soda naudas: 153 euro.

 

 

 

 


Atpakaļ