Iekšlietu ministrijas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji

20.08.2015

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Iekšlietu ministrijas amatpersonām (darbiniekiem) mēneša algu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.


Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

Amata saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:

1.amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;

2.amatpersonas profesionālo pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

Prēmija

Reizi gadā izmaksā prēmiju saskaņā ar ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējumu:
1.    75 % no mēnešalgas, ja darba izpildes novērtējums ir "teicami";
2.    65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi";
3.    55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "labi".

Piemaksas un to noteikšanas kritēriji:

Iekšlietu ministrijā maksā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās piemaksas:

1.    ja papildus tiešajiem pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus, ne vairāk kā 30% no noteiktās mēnešalgas, izvērtējot darba sarežģītības pakāpi, apjomu un atbildības līmeni;

2.    par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti līdz 30% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas, ņemot vērā konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu ministrijas mērķu sasniegšanā.

3.    par virsstundu darbu (saskaņā ar darba laika uzskaites datiem).

4.    piemaksu par speciālo dienesta pakāpi amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi.

Sociālās garantijas

Iekšlietu ministrijā pabalsti tiek izmaksāti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

1.    atlaišanas pabalsts;

2.    pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā;

3.    pabalsts, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ja  amatpersonas (darbinieka) darba pienākumu izpildes novērtējums ir „Labi” vai augstāk:

3.1. 50 procentu apmērā no mēnešalgas  amatpersonai (darbiniekam), ja nodarbinātības ilgums Iekšlietu ministrijā ir vairāk par 5 gadiem;

3.2. 45 procentu apmērā no mēnešalgas  amatpersonai (darbiniekam), ja nodarbinātības ilgums Iekšlietu ministrijā ir no 2 līdz 5 gadiem;

3.3. 40 procentu apmērā no mēnešalgas  amatpersonai (darbiniekam), ja nodarbinātības ilgums Iekšlietu ministrijā ir no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem;

Iekšlietu ministrijas amatpersonām (darbiniekiem) piešķir šādas brīvdienas:

1.    vienu apmaksātu brīvdienu sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4.klasē;
2.    trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;

3.    vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi (iegūstot pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību).

Mācību maksa un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi tiek kompensēti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”.

Apdrošināšana un tās noteikšanas kritēriji:
Iekšlietu ministrija veic amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuriem uz veselības apdrošināšanas polises iegādes brīdi ir beidzies pārbaudes laiks. Atbilstoši Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā noteiktajam Iekšlietu ministrija veic veselības apdrošināšanu specializētajiem atašejiem Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā.

Apmaksātus atvaļinājumus Iekšlietu ministrijas amatpersonām (darbiniekiem) piešķir saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Darba likumu:

1.    ikgadējo apmaksātu atvaļinājumu;

2.    apmaksātu papildatvaļinājumu:

•    ja darba izpildes vērtējums „teicami” - desmit darbdienas;
•    ja darba izpildes vērtējums „ļoti labi” -  deviņas darbdienas;
•    ja darba izpildes vērtējums „labi” - astoņas darbdienas;
•    darbiniekam, kuriem ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, - trīs darba dienas;
•    darbiniekam, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem  vienu darba dienu

3.    mācību atvaļinājumu (apmaksātu) studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura, maģistra, promocijas darbu  līdz 20 darba dienām.

 


Atpakaļ