gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Prioritātes

Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas apstiprinātajā Indikatīvajā pasākumu ieviešanas plānā paredzēto prioritāšu atbilstošu ieviešanu, finansējuma saņēmēji izstrādā detalizētus katras prioritātes projekta aprakstus saskaņā ar Vadošās iestādes izstrādāto un apstiprināto projekta apraksta veidlapu. Finansējuma saņēmēju izstrādātos projektu aprakstus izskata un saskaņo vadošās iestādes izveidota darba grupa, kura detalizēti izskata katrā projektā plānoto pasākumu lietderību noteikto prioritāšu mērķu sasniegšanai un visas projekta pieteikumā iekļautās informācijas atbilstību Indikatīvajam pasākumu ieviešanas plānam.
Ja projektu aprakstu izvērtēšanas komisija atbalsta projekta aprakstu, tas tiek apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas rīkojumu.

Valsts robežsardze
Valsts robežsardze ir noteikusi 15 prioritātes, no tām svarīgākās ir saistītas ar robežapsardzības mobilitātes uzlabošanu, iegādājoties transporta līdzekļus, helikopterus un peldošos līdzekļus, izveidot robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmu, attīstīt valsts robežsardzes infrastruktūru, kā arī paaugstināt Valsts robežsardzes personāla profesionalitāti.
 
Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija ir noteikusi 5 prioritātes, tās ir saistītas ar drošības standartu, ceļošanas dokumentu kontroles, kvalificēta personāla resursu, amatpersonu kvalifikācijas un vīzu izsniegšanai nepieciešamo datu pārraides infrastruktūras nodrošināšanu Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu nodaļās.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir noteikusi 3 prioritātes, kuras saistītas ar darbinieku svešvalodas prasmes uzlabošanu, vīzu informācijas sistēmas attīstīšanu un uzlabošanu, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes serveru telpas izbūvi un aprīkošanu.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
IeM Informācijas centrs ir noteicis 3 prioritātes, kuras nodrošinātu IeM datu pārraides tīkla drošības attīstīšanu, SIS lietotāju apmācību, Latvijas Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehnisko sagatavošanu savienošanai ar Centrālo Šengenas informācijas sistēmu.

Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests ir noteicis 2 prioritātes, kas paredz paaugstināt personu un tām piederošo mantu kontroles sistēmas efektivitāti, kā arī veikt suņu iegādi, kas paaugstinātu narkotisko vielu kontroles efektivitāti uz Eiropas Savienības ārējās robežas.

Valsts policija
Valsts policija ir noteikusi 1 prioritāti, kas ļautu uzlabot Valsts policijas darbinieku angļu valodas zināšanas un nodrošinātu iespēju pilnvērtīgi izmantot Šengenas acquis paredzētos sadarbības mehānismus starptautiskās noziedzības apkarošanai.

Iekšlietu ministrija un Centrālā finanšu līgumu aģentūra
Lai nodrošinātu vadošās iestādes un ieviešanas iestādes funkciju adekvātu izpildi, Indikatīvajā pasākumu ieviešanas plānā ir paredzētas arī 2 tehniskās palīdzības prioritātes, kuru mērķis ir stiprināt vadošās iestādes un ieviešanas iestādes administratīvo kapacitāti.


Atpakaļ