Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” mērķis ir, efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi elektronisko pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti. Apakšaktivitāte vērsta uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras, tai skaitā informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstību vairākās nozarēs – veselības aprūpes, nodarbinātības un sociālās aizsardzības, kultūras un citās, nodrošinot gan piekļuvi informācijas resursiem, gan šo resursu saglabāšanu. Apakšaktivitātes mērķis ir arī attīstīt un pilnveidot informācijas sistēmas, kas domātas visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek izmantotas vairākas informācijas sistēmas.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Iekšlietu ministrijas specifisko informācijas sistēmu pielāgošana saistībā ar eiro ieviešanu


Atpakaļ