Valsts policijas cilvēku tirdzniecības apkarošanas aktivitātes ir uzlabojušās

20.06.2014

2014.gada 20.jūnijā Amerikas Savienoto Valstu Valsts sekretārs Džons Kerijs paziņoja, ka klajā ir nācis ASV Valsts departamenta 2014.gada ziņojums par cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Ziņojumā ir novērtēti 188 valstu valdību centieni novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību.


Kopš 2002.gada ASV Valsts departaments novērtē Latvijas un citu valstu centienus cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā, par pamatu ņemot ASV Kongresa izdotajā 2000.gada Cilvēku tirdzniecības aizsardzības likumā (Trafficking Victims Protection Act 2000 (TVPA)) noteiktos minimālos standartus* , lai apkarotu cilvēku tirdzniecību.

ASV Valsts departamenta 2014.gada ziņojumā Latvijas valdības centieni apkarot cilvēku tirdzniecību novērtēti atbilstoši 2.līmenim, kas nozīmē, ka valdība pilnībā neizpilda minimālos standartus, lai apkarotu cilvēku tirdzniecību, tomēr tā pieliek ievērojamas pūles, lai tos sasniegtu. Šī ir standarta frāze, kas tiek attiecināta uz visām valstīm, kuru centieni ir novērtēti atbilstoši 2.līmenim.

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā referente Lāsma Stabiņa, kas nodrošina Nacionālā koordinatora cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā uzdevumu izpildi, norādīja, ka šogad pietrūka pavisam nedaudz, lai Latvijas valdības centieni novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību tiktu novērtēti atbilstoši 1.līmenim, un pauda pārliecību, ka, turpinot uzsāktās aktivitātes un īstenojot Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam noteiktos mērķus un uzdevumus, Latvijas valdības centieni šajā jomā tiks atbilstoši novērtēti.

Ziņojumā tiek norādīts, ka “neskatoties uz to, ka Latvijas Valsts policijas cilvēku tirdzniecības apkarošanas aktivitātes uzlabojās, pārējās tiesībaizsardzības sektora un tiesu centieni uzskatāmi par vājāko posmu Latvijas publiskā sektora darbībā šīs problemātikas kontekstā”. 2013.gadā Valsts policija uzsākusi sešus (6) kriminālprocesus par cilvēku tirdzniecību (salīdzinājumam 2012.gadā – 3, 2011.gadā – 0), savukārt tikai dažās cilvēku tirdzniecības lietās tika celtas apsūdzības un taisīti notiesājoši spriedumi.

Atzinīgi tiek novērtēti Latvijas valdības centieni turpināt uzsāktos pasākumus, lai nodrošinātu palīdzības pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem, kompensāciju saņemšanu un liecinieku aizsardzību. Būtiski palielināts valsts finansējums cilvēku tirdzniecības upuru palīdzības pasākumiem, sadarbībā ar nevalstisko sektoru izstrādātas Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam, uzsākta to personu kriminālvajāšana, kas organizēja Latvijas sieviešu fiktīvas laulības ārvalstīs.

Atzinīgi novērtēts Ārlietu ministrijas, Labklājības ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras darbs, publiskā un nevalstiskā sektora darbs sabiedrības izglītošanas aktivitātes, informējot un skaidrojot jautājumus par cilvēku tirdzniecību, darba ekspluatācijas riskiem un drošu ceļošanu. Iekšlietu ministrija nodrošinājusi Ministru prezidenta izveidotās starpinstitūciju darba grupas darba koordinēšanu un organizēšanu, kā arī publicējusi sabiedrībai pieejamu informāciju par cilvēku tirdzniecības jomā paveiktajām aktivitātēm.

Ziņojumā minētās rekomendācijas aicina Latviju pārskatīt un uzlabot tiesvedības procesu efektivitāti, ieviešot uz upuri vērstu pieeju, un panākt ātru krimināllietu izskatīšanu, turpināt sabiedrības, skolēnu un speciālistu, īpaši prokuroru un tiesnešu, izglītošanu, apzināt ilgtermiņa reintegrācijas iespējas cilvēku tirdzniecības upuriem, kā arī palielināt izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un notiesājošo spriedumu skaitu cilvēku tirdzniecības lietās.

Ziņojuma teksts šeit.

* Cilvēku tirdzniecības aizsardzības likumā (Trafficking Victims Protection Act 2000 (TVPA)) noteiktie minimālie standarti: valsts valdībai jāaizliedz smagas cilvēku tirdzniecības formas, jānosaka sods, kas atbilst noziedzīgā nodarījuma smagumam, un kas atturētu izdarīt šādus noziedzīgos nodarījumus, jānodrošina upuru aizsardzība, jāiedrošina upurus iesaistīties kriminālprocesā, jānodrošina apmācības tiesībaizsardzības un imigrācijas iestādēm par upuru identificēšanu un izturēšanos pret viņiem, jāveic sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumi, jāsadarbojas ar citu valstu valdībām, izmeklējot cilvēku tirdzniecības lietas, jāizdod citu valstu valdībām personas, kas izdarījušas cilvēku tirdzniecības noziegumus, jāuzrauga imigrācijas un emigrācijas tendences, kas varētu liecināt par cilvēku tirdzniecību, jāveic izmeklēšana, kriminālvajāšana un jāsoda amatpersonas, kuras piedalās vai veicina cilvēku tirdzniecību, sistemātiski jāizvērtē savi centieni un jānodrošina, ka šie novērtējumi ir publiski pieejami, jāīsteno centieni, lai samazinātu pieprasījumu pēc komerciāliem dzimumaktiem un dalību starptautiskajā sekstūrismā. Pieejams angļu valodā www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/192370.htm

 

 

 


Atpakaļ