Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē apspriež ES iekšējās drošības un migrācijas jautājumus

21.01.2010

No 20.janvāra līdz 22.janvārim Spānijā, Toledo notiek neformālā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme, kurā Latvijas nostāju par ES iekšējā drošības stratēģijas projekta sagatavošanu, terorisma novēršanu un apkarošanu un migrācijas jautājumiem saistībā ar Lisabonas līgumu pauž Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretāres vietniece Ingūna Aire.

 


Spānijas prezidentūra ES iekšējā drošības stratēģijas izstrādi ir izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm un šo jautājumu plāno apspriest padomes sanāksmē. Latvija uzskata, ka stratēģijas galvenajam mērķim ir jābūt jau uzsākto pasākumu ES iekšējās drošības nodrošināšanai turpinājumam, nevis jaunu principu un pieeju definēšanai.

Šobrīd ES pilsoņu drošībai galvenais ir un paliek tradicionālie - noziedzības risku radītie draudi, īpaši terorisma un pārrobežu organizētās noziedzības radītie draudi, tādēļ kā centrālais elements pasākumiem iekšējās drošības nodrošināšanai ir atbilstoši prevencijas pasākumi. Nozīmīga loma ir jāvelta pasākumu kopumam, kas nodrošina atbilstošas riska analīzes veikšanas iespējas un savstarpējo uzticību dalībvalstu starpā, lai panāktu nepieciešamās informācijas apmaiņas līmeni starp dalībvalstu iestādēm.

Nozīmīga loma ir valstu gatavības līmenim reaģēt uz apdraudēju iekšējai drošībai, kas nozīmē, ka ne mazāk svarīga ir praktiskās sadarbības veicināšana, īstenojot kopīgas operācijas un izmeklēšanas pasākumus. Tieši cīņā ar terorismu un terorisma draudu mazināšanai galvenie instrumenti ir  efektīvas informācijas apmaiņas un sadarbība kompetento tiesībaizsardzības iestāžu starpā. Ņemot vērā, ka terorisma tendenču analīze liecina, ka galvenos draudus ES rada ārvalstu teroristu grupējumi, Latvija uzskata, ka uzmanība jāvelta  arī sadarbībai ar trešajām valstīm, gan stiprinot to kapacitāti cīņai ar terorismu, gan veltot uzmanību un resursus terorisma izplatības un cēloņu novēršanai.

Eiropa šobrīd ļoti aktīvi strādā pie Eiropas imigrācijas politikas pilnveidošanas, kurā zināmas izmaiņas ieviesīs arī Lisabonas līguma spēkā stāšanās, tādēļ galvenais izaicinājums ir izveidot elastīgu un ilgtspējīgu migrācijas politiku, kas spētu efektīvi apmierināt dažādu dalībvalstu nacionālo darba tirgus vajadzības, vienlaikus nodrošinot sekmīgu imigrantu iekļaušanu un sociālo kohēziju dalībvalstu sabiedrībās, kā arī sekmētu cīņu ar nelegālo imigrāciju.

Latvijas nostāja šajā jautājumā ir, ka Lisabonas līguma izveidotais institucionālais un tiesiskais ietvars principā nemaina iepriekš politiski definētās prioritātes Stokholmas programmā, Eiropas migrācijas un patvēruma paktā, Vispārējā pieejai migrācijai un Legālās migrācijas plānā, kopējās Eiropas migrācijas politikas attīstībai. Tādēļ galvenais izaicinājums ir turpināt konsekventu darbu pie šo prioritāšu sasniegšanas.

Lisabonas līguma jaunais ietvars padara lēmuma pieņemšanas procesu efektīvāku un demokrātiskāku, kā rezultātā šobrīd svarīgākais ir, lai Komisija savlaicīgi atbilstoši definētajām politiskajām prioritātēm sagatavotu un iesniegtu diskusijām nepieciešamos projektus.

Latvija uzskata, ka, ņemot vērā ārējās dimensijas nozīmi efektīvas migrācijas plūsmu pārvaldības nodrošināšanai, lai efektīvi izmantotu Lisabonas līguma jaunā ietvara sniegtās iespējas, būtiski ir panākt, ka migrācijas pārvaldības jautājumi ir iekļauti arī ES augstā pārstāvja ārpolitikas un drošības politikas jautājumos darba kārtībā, nodrošinot migrācijas jautājumu ārējās dimensijas integrāciju vispārējās ārpolitikas aktivitātēs. Kā arī veicot jebkādas aktivitātes legālās migrācijas un integrācijas jomā, būtiski ir ievērot Lisabonas līgumā nostiprināto kompetenču sadalījumu.

 
Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ