Noteiks izmaksas par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu glabāšanu

Iekšlietu ministrija šodien, 20.septembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu par kārtību un apjomu, kādā administratīvi sodītai personai jāsedz izdevumi par administratīvajā lietā izņemtas mantas vai dokumentu glabāšanu un iznīcināšanu.
Iekšlietu ministrija šodien, 20.septembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu par kārtību un apjomu, kādā administratīvi sodītai personai jāsedz izdevumi par administratīvajā lietā izņemtas mantas vai dokumentu glabāšanu un iznīcināšanu.

Projekta mērķis ir sakārtot tiesisko vidi saistībā ar administratīvas lietās izņemtajām mantām un dokumentiem, paredzot precīzu juridisko pamatu piedziņas vēršanai pret administratīvi sodītām personām, kas atsakās segt izdevumus par izņemto mantu pārvietošanu un glabāšanu, piemēram, par pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemtajiem transportlīdzekļiem.

Projekts nosaka, ka personai būs jāsedz izdevumi par administratīvajā lietā izņemtajām mantām un dokumentiem no mantas un dokumentu izņemšanas dienas līdz saņemšanas dienai vai dienai, kad persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atteikusies no mantas un dokumentiem, vai dienai, kad izņemtā manta un dokumenti ir iznīcināti vai realizēti.

Raksturīgākie izdevumi, kas varētu rasties saistībā ar administratīvajās lietās izņemto mantu pārvietošanu, glabāšanu vai iznīcināšanu, būs noteikti MK noteikumu projekta pielikumā. Tā, piemēram, 1 m² izņemtās mantas uzglabāšana neapkurināmā noliktavas telpā pārkāpējam izmaksās 0,10 Ls diennaktī, bet tarā ar tilpumu virs 2 litriem pildīta nelegāla alkohola iznīcināšana – 20 latus par 1000 litriem. Savukārt citus izdevumus, piemēram, par iereibušajiem autovadītājiem izņemto transportlīdzekļu evakuēšanu un glabāšanu, pārkāpējam būs jāsedz atbilstoši faktiskajām izmaksām.

Saskaņā ar projektu izdevumu aprēķinu par mantas vai dokumentu pārvietošanu, glabāšanu un iznīcināšanu persona varēs saņemt valsts aģentūrā „Materiālās rezerves” vai Valsts policijā pēc tam, kad atbildīgā institūcija (amatpersona) vai tiesa būs pieņēmusi lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu.

Ja persona labprātīgi nesegs izdevumus vai nevērsīsies aģentūrā vai Valsts policijā pēc izdevumu aprēķina, aģentūras vai Valsts policijas amatpersona pieņems lēmumu par izdevumu piedziņu. Lēmumā būs ietverts arī brīdinājums par lēmuma piespiedu izpildi. Šo lēmumu persona varēs apstrīdēt aģentūras direktoram vai Valsts policijas attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājam, kā arī pārsūdzēt tiesā.

Pēc lēmuma par izdevumu piedziņu stāšanās spēkā aģentūra vai Valsts policija to nosūtīs zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.

Projekts pieteikts izskatīšanai rītdienas, 20.septembra, Valsts sekretāru sanāksmē.
 
Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ