Iekšlietu ministrs piedalās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis šodien, 18.septembrī, Briselē piedalās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kur plānots diskutēt par policijas un tiesu iestāžu apstrādāto personas datu aizsardzību, vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem un Eiropas Savienības dienvidu jūras robežu tālāku stiprināšanu.
Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis šodien, 18.septembrī, Briselē piedalās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kur plānots diskutēt par policijas un tiesu iestāžu apstrādāto personas datu aizsardzību, vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem un Eiropas Savienības dienvidu jūras robežu tālāku stiprināšanu.

Padomē ministri izvērtēs priekšlikumu Padomes Ietvarlēmumam par tādu personas datu aizsardzību, kurus apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās. Priekšlikums nosaka vienotus minimālus standartus personu datu apstrādei un indivīdu tiesību aizsardzībai attiecībā uz šo datu apstrādi, datu izmantošanu datu saņēmējas dalībvalstī un nodošanu trešo valstu kompetentām iestādēm.

Latvija šajā jautājumā uzskata, ka pēc iespējas drīzāk ir jāpanāk vienošanās par priekšlikumu Ietvarlēmumam, jo ir nepieciešams vienots, juridiski saistošs tiesiskais regulējums personas datu apstrādei policijas un tiesu iestāžu sadarbības sektorā, kas veicinātu kompetento iestāžu savstarpēju uzticēšanos un adekvātu informācijas aizsardzību.

Ministri arī izvērtēs priekšlikumu grozījumiem Padomes regulā, ar ko nosaka vienotu uzturēšanos atļauju formu trešo valstu pilsoņiem. Priekšlikums paredz veikt regulā vairākus būtiskus grozījumus. Iecerēts noteikt, ka uzturēšanās atļaujas tiek izsniegtas kā atsevišķi dokumenti (kartes) ID 1 vai ID 2 formātā. Regulu plānots papildināt ar nosacījumiem, kas saistīti ar biometrisko identifikatoru ieviešanu uzturēšanās atļauju kartēs, kā arī  paredz dalībvalstīm izvēles iespēju uzturēšanās atļaujās papildus iekļaut arī ISO standartiem atbilstošu kontakta mikroshēmu e-pakalpojumu nodrošināšanai. Tāpat ar grozījumiem paredzēts ļaut dalībvalstīm izmantot uzturēšanās atļauju vienoto formu Eiropas Savienības pilsoņu ģimenes locekļu uzturēšanās karšu izdošanā.

Padomē plānots arī diskutēt par Padomes secinājumiem par ES dienvidu jūras robežu stiprināšanu. Tie izstrādāti, pamatojoties uz nepieciešamību vienoties par risinājumu Maltas aktualizētajam jautājumam attiecībā uz jūrā izglābtajiem nelegālajiem imigrantiem.

Secinājumi balstās uz dalībvalstu solidaritātes un dalītas atbildības principu, sadarbības stiprināšanu un kopējo darbību aktivizāciju reģionā FRONTEX vadībā, gan nepieļaujot nelikumīgu ieceļošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan realizējot kopējās atpakaļatgriešanas operācijas. Īpašs uzsvars tiek likts uz sadarbības stiprināšanu ar trešajām valstīm dienvidu jūras reģionā, lai panāktu to aktīvu darbību starptautisko saistību izpildē ar mērķi glābt cilvēku dzīvības jūrā. Vienlaikus netiek veidots jauns nastas sadales mehānisms, kas paredzētu jūrā izglābto trešo valstu pilsoņu nosūtīšanu uz citām dalībvalstīm, tādejādi palielinot nelegālās imigrācijas risku, netiek radīti priekšnoteikumi migrācijas plūsmu aktivizācijai uz Eiropu.

Latvija kopumā atbalsta Padomes secinājumu projektu.
Tieslietu un iekšlietu ministru padome arī uzklausīs informāciju par SISone4all tehnisko ieviešanu un izvērtēšanu, kā arī SIS II un SIS tīkla jautājumu attīstību. Tāpat ministri noklausīsies ziņojumu par Eiropas patruļu tīkla attīstību, kā arī RABIT regulas ieviešanu, ar ko izveido mehānismu ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ