Par nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskās vienības un SIRENE biroja izveides programmu

Ministru Kabinets šodien, 8.augustā, apstiprināja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto informatīvo


Ministru Kabinets šodien, 8.augustā, apstiprināja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto informatīvo

Ziņojumā norādīts, lai nodrošinātu nacionālās Šengenas informācijas sistēmas (N.SIS) tehniskās vienības izveidi, IeM Informācijas centrā (IC) pie jau esošajām divām amata vietām jāievieš vēl 16 papildu darbinieku amata vietas. Tās nepieciešamas N.SIS nepārtrauktas ekspluatācijas, diennakts tehniskās uzturēšanas un sistēmas lietotāju atbalsta organizēšanai.

Šī mērķa sasniegšanai nepieciešamais finansējums 2006.gadā ir 97,9 tūkstoši lati, bet 2007.gadā un turpmākajos gados – 250,9 tūkstoši lati.

Lai nodrošinātu N.SIS lietotāju apmācību, IeM IC jāizveido Apmācības nodaļa ar piecām papildu darbinieku amata vietām. Paredzēts, ka šī gada augustā vai septembrī Apmācības nodaļai pēc tās darbinieku apmācībām Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) projekta 11.prioritātes „N.SIS nodaļas, SIRENE biroja darbinieku un citu SIS lietotāju apmācība” ietvaros jāuzsāk sagatavošanās darbi apmācību materiālu un metodikas izstrādē, kā arī jāpiedalās N.SIS programmatūras testēšanā.

Lai atrisinātu šo problēmu un sasniegtu izvirzīto mērķi, nepieciešamais finansējums tam 2006.gadā ir 29,6 tūkstoši lati, bet 2007.gadā un turpmākajos gados – 64,8 tūkstoši lati.

Problēma, ar ko nākas saskarties, ir darbaspēka piesaiste un esošo informācijas sistēmu administratoru amatu vakanču aizpilde. Ja atalgojuma jautājums netiks atrisināts, nebūs iespējama ne tikai Latvijas nacionālās Šengenas informācijas sistēmas izveide un ieviešana, bet būs arī apdraudēta esošo nacionālo informācijas sistēmu un tehniskās infrastruktūras resursu uzturēšana.

Ziņojumā arī norādīts, ka SIRENE biroja izveides nodrošināšanai atbilstoši Šengenas acquis izvirzītajām prasībām Valsts policijā jāievieš deviņas papildu darbinieku amata vietas.

Atbilstoši noteiktajam SIS II izveides plānam SIRENE birojam jāuzsāk funkciju pildīšana 2007.gada otrajā pusē, bet līdz tam laikam birojs ir jānokomplektē ar 24 darbiniekiem, jāveic to materiāltehniskā apgāde un jārealizē SIRENE Informācijas sistēmas adaptācija, testēšana un ieviešana, pirkstu nospiedumu un fotogrāfiju apmaiņas sistēmas ieviešana. SIRENE Informācijas sistēmas adaptācija notiks, izmantojot Schengen Facility programmas līdzekļus.

Kopš 2006.gada 3.aprīļa ir pakāpeniski uzsākta SIRENE Latvijas biroja funkciju izpilde saistībā ar personu un objektu meklēšanu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā. Tādējādi tiek realizēta ne tikai darbinieku teorētiskās apmācības, bet arī praktisko iemaņu apgūšana.

SIRENE biroja izvietošana paredzēta jaunceļamajā IeM ēku kompleksā Gaujas ielā 15. Telpu fiziskai drošībai jāatbilst Eiropas Savienības Šengenas katalogā noteiktajām prasībām.

SIRENE biroja iespējas veikt tam uzliktās funkcijas un materiāltehniskā nodrošinājuma atbilstību noteiktajām prasībām vērtēs ekspertu komisija Šengenas novērtējuma ietvaros. Šīs novērtēšanas procesā Latvijai jādemonstrē un jāpierāda atbilstība Šengenas acquis prasībām, un vienīgi pozitīva vērtējuma gadījumā Eiropas Savienības ministru Padomē var tikt pieņemts lēmums par Latvijas Republikas iekšējās robežkontroles atcelšanu. Tādejādi līdz šim nepietiekamais finansējums var būtiski apdraudēt Latvijas valdības deklarēto mērķu sasniegšanu - noteiktajā termiņā iekļauties Šengenas līguma telpā un tā rezultātā veiksmīgi noslēgt iestāšanās procesus Eiropas Savienībā.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, nepieciešamais finansējums 2007.gadā ir 265,3 tūkstoši lati, bet 2008.gadā un turpmākajos gados – 136,4 tūkstoši lati.

 

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ