Izsludināts projektu konkurss “Brīvprātīgas atgriešanas un reintegrācijas sistēmas nostiprināšana Latvijā (2.posms)”

05.09.2018

Pirmdien, 3.septembrī Iekšlietu ministrija izsludināja Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gadam nacionālās programmas atklāta projektu iesniegumu konkursu “Brīvprātīgas atgriešanas un reintegrācijas sistēmas nostiprināšana Latvijā (2.posms)”.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2018.gada 1.oktobris.


Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gadam programmas finansējums ir paredzēts:
1. Brīvprātīgas atgriešanas pasākumu organizēšanai;
2. Atgriežamo personu reintegrācijas pasākumu īstenošanai;
3. Pagaidu dzīvesvietas, pārtikas, pirmās nepieciešamības preču nodrošināšanai brīvprātīgi atgriežamajām personām, kuras nav aizturētas un kurām nav pietiekami finanšu līdzekļi sevis un savas ģimenes uzturēšanai līdz brīvprātīgai atgriešanai.

Kopējais pieejamais finansējums šī konkursa ietvaros ir 532 651 EUR.
 

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš ir 2022.gada 31.decembris.
 

Projektu iesniegumu konkursā var piedalīties Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts pārvaldes iestāde vai privāto tiesību juridiska persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas jomā, kuru atbalsta fonds.

Ar projektu iesniegumu sagatavošanu saistītā informācija atrodama šādās Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnēs:
 

projekta iesnieguma veidlapa, metodiskie norādījumi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai http://www.iem.gov.lv/lat/starptautiskie_finansu_instrumenti/eiropas_savienibas_fondi/patveruma_fonds_2014_2020/projektu_konkurss/
 

granta līguma projekts, granta līguma pielikumi un veidlapas http://www.iem.gov.lv/lat/starptautiskie_finansu_instrumenti/eiropas_savienibas_fondi/patveruma_fonds_2014_2020/granta_ligums/
 

ar fonda īstenošanu saistītie tiesību akti http://www.iem.gov.lv/lat/starptautiskie_finansu_instrumenti/eiropas_savienibas_fondi/patveruma_fonds_2014_2020/normativie_dokumenti/


Atpakaļ