Iekšlietu ministrija pilnveido publisko maksas pakalpojumu cenrādi